ela-bg.eu

Он-лайн обучителни модули - проект Фиеста

4 август 2014 г.
Он-лайн обучителни модули - проект Фиеста
След близо двугодишна работа по проект Фиеста налице са обучителните модули, разработени от специалисти от 11 европейски държави.

Проектът цели създаването на мултидисциплинарен образователен подход за специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, който да улесни преминаването на деца със специални образователни потребности от специализирани към общообразователни училища, както и при преминаването им от предучилищна в начална училищна и след това в прогимназиална форма на обучение.

Модул 1: Повишаване на осведомеността относно затрудненията пред хората с увреждания и бариерите пред социалното им участие

Модул 2: Менторство/ Обучителна подкрепа

Модул 3: Работа в екип

Вашата обратна връзка е важна за нас. Моля, споделете своето мнение
като попълните кратка анкета на следния линк:

https://docs.google.com/a/cie-bg.eu/forms/d/1dFL3G0WNaLyzcGsR9AxIKHyuLqvSExoATJnRWqdrJrA/viewform?usp=send_form

Он-лайн обучителните модули можете да намерите и на английски език с допълнителни материали по темата на:

http://www.fiesta-project.eu/  Resources/Training modules  (след регистрация)
 
За повече инфорамция, моля обърнете се към Маргарита Аспарухова: m.asparuhova@cie-bg.eu

 Благодарим Ви!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ