ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование проведе обучение на тема Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности

31 януари 2017 г.
Център за приобщаващо образование проведе обучение на тема Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности
На 24 януари 2017 г. специалисти от Център за приобщаващо образование проведоха целодневно обучение на тема "Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности" за екипа на детски научен център "Музейко". В стремежа си да бъдат възможно най-полезни за всички деца с интерес към науката служителите от "Музейко" се обърнаха към нас с молба за провеждане на семинара. 

На него те имаха възможност да се запознаят с основните фази и сфери на развитие на детето, с дефиниции за специални образователни потребности и трудности (СОП и СОТ), както и с идеи и стратегии за подкрепа на деца с такива затруднения и за работа с родителите и учителите придружаващи ги в "Музейко". Екипът на ЦПО бе впечатлен от изключителната всеотдайност и загриженост за посетителите от страна както на образователния, така и на административния екип на научния център. 
 
Пожелаваме им ползотворна работа, още повече щастливи и доволни посетители и нестихващ стремеж за развитие!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ