ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование проведе обучение по разширяване на обхвата на модела за приобщаващо учене в Европа

29 май 2019 г.
В периода 27-29 май, във връзка с проект „SMILE“, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм“, Център за приобщаващо образование проведе обучение на своите мендународни парньори от Португалия, Гърция и Румъния, които ще приложат Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда по примера на България като предложат иновативен и систематичен подход към приобщаването, включващ директорите и родителите като неотменна част от този процес. 

Фокусът на проекта „SMILE“ е да помогне на учителите и лидерите на образователни институции да отговорят на разнородните потребности на всички учащи чрез въвеждане на систематична промяна на училищно ниво в партньорство с компетентни местни НПО – структури на местно равнище, които ще осигурят мултиплициращ ефект и които имат опит в образователната сфера.

Обучението представи подробна информация за същността на Модела, включително и теоритична част относно неговото създаване, основни цели, сфери на влияние. Бе обърнато внимание на нужната методология за успешното прилагане на Модела, насоките при избора и подкрепата на учлищата и на прилагането на инструмента за самооценка на всяко едно училище.

Акцент в обучението бе поставен върху прехвърляне на ноу-хау и иновативна практика към участващите партньори, както и върху усвояването на философията и практиката зад модела и използването на неговите инструменти (Наръчник за прилагане на модела, Инструмент за самооценка).

Моделът за приобщаваща училищна среда е разработен от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) в партньорство с пет училища в България, с цел изпълнение и разпространение на приобщаващи политики, практики и култура в училищата. След въвеждането на модела, ЦПО го приложи в още 10 партньорски училища, за да провери ефективността му в различни училищни среди, да го усъвършенства и да покаже доколко е успешен.

Партньорските организации ще адаптират добрата практика към съответния местен контекст и потребности, и ще я подготвят за бъдещо разширено разпространение в партньорските страни и на европейско равнище. Ще се идентифицират общи принципи и подходи, които обединяват отделните европейски контексти. Ще се създаде обща основа в приобщаващото образование, която надхвърля ограниченията и рестрикциите на националните рамки.

Приложението на модела ще подпомага училищните екипи в 9 училища в Европа и ще доведе до по-добре подготвени учители и директори, и подобрена приобщаваща среда в тези училища. 

Вярваме, че насърчаването на Модела на европейско равнище ще създаде сериозни условия за повишена осведоменост, знания и разбиране конкретно за практиката, както и за приобщаващото образование като цяло, сред заинтересованите страни в ЕС.
 
За контакти: Камелия Илиева, k.ilieva@cie-bg.eu, 0889214344

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ