ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование проведе обучение по разширяване на обхвата на модела за приобщаващо учене в Европа

29 май 2019 г.
В периода 27-29 май, във връзка с проект „SMILE“, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм“, Център за приобщаващо образование проведе обучение на своите мендународни парньори от Португалия, Гърция и Румъния, които ще приложат Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда по примера на България като предложат иновативен и систематичен подход към приобщаването, включващ директорите и родителите като неотменна част от този процес. 

Фокусът на проекта „SMILE“ е да помогне на учителите и лидерите на образователни институции да отговорят на разнородните потребности на всички учащи чрез въвеждане на систематична промяна на училищно ниво в партньорство с компетентни местни НПО – структури на местно равнище, които ще осигурят мултиплициращ ефект и които имат опит в образователната сфера.

Обучението представи подробна информация за същността на Модела, включително и теоритична част относно неговото създаване, основни цели, сфери на влияние. Бе обърнато внимание на нужната методология за успешното прилагане на Модела, насоките при избора и подкрепата на учлищата и на прилагането на инструмента за самооценка на всяко едно училище.

Акцент в обучението бе поставен върху прехвърляне на ноу-хау и иновативна практика към участващите партньори, както и върху усвояването на философията и практиката зад модела и използването на неговите инструменти (Наръчник за прилагане на модела, Инструмент за самооценка).

Моделът за приобщаваща училищна среда е разработен от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) в партньорство с пет училища в България, с цел изпълнение и разпространение на приобщаващи политики, практики и култура в училищата. След въвеждането на модела, ЦПО го приложи в още 10 партньорски училища, за да провери ефективността му в различни училищни среди, да го усъвършенства и да покаже доколко е успешен.

Партньорските организации ще адаптират добрата практика към съответния местен контекст и потребности, и ще я подготвят за бъдещо разширено разпространение в партньорските страни и на европейско равнище. Ще се идентифицират общи принципи и подходи, които обединяват отделните европейски контексти. Ще се създаде обща основа в приобщаващото образование, която надхвърля ограниченията и рестрикциите на националните рамки.

Приложението на модела ще подпомага училищните екипи в 9 училища в Европа и ще доведе до по-добре подготвени учители и директори, и подобрена приобщаваща среда в тези училища. 

Вярваме, че насърчаването на Модела на европейско равнище ще създаде сериозни условия за повишена осведоменост, знания и разбиране конкретно за практиката, както и за приобщаващото образование като цяло, сред заинтересованите страни в ЕС.
 
За контакти: Камелия Илиева, k.ilieva@cie-bg.eu, 0889214344

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ