ela-bg.eu

Обучение - Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление

26 ноември 2018 г.
Обучение - Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление
Център за приобщаващо образование ще проведе обучение на тема “Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“.

Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите.

За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим. Затова, ние казваме, че училищното управление е целенасочен и осъзнат процес на лидерство, което задава обща посока на развитие, изгражда култура на екипност и приемане и подпомага процесите на промяна в екипа на едно училище.

Обучението ще се състои от две части – дистанционнa и присъствена.
Дистанционната част ще включва самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“,  подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.

Обучението е подходящо  за директори, заместник – директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация.

Брой квалификационни кредити: 1

Ще бъде обърнато специално внимание на: процесите на промяна, връзката им със съпротивите в екипа и възможностите, с които може да ги преодоляваме, така че да изградим споделена визия за развитие на училището и да вървим заедно в желаната посока; организационната култура за вземане на решения в екипа и връзката й с мотивацията и желанието за включване на учителите в училищни дейности; планирането на професионалната квалификация на училищния екип и увереността му да изпълнява професионалните си задължения.

Повече информация, записвания и начин на плащане

За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ