ela-bg.eu

Състоя се поредното обучение за училищата, работещи по програмата “Едно училище за всички”

23 ноември 2015 г.
 От 20-ти до 22-ри ноември 2015 г. екипът на Център за приобщаващо образование проведе изнесено обучение в с. Долни Лозен за училищата, работещи по програмата “Едно училище за всички”. На него участниците получиха допълнителни знания по областите, които изграждат българския модел на приобщаващото училище и започнаха профилирана работа по индикаторите, избрани от тях за приоритетни, според направената през октомври, 2015 г. училищна диагностика.

За първи път в България пет училища правят толкова широкообхватна самооценка по разработения от Център за приобщаващо образование инструмент за анализ на училищната среда. Въз основа на резултатите, в рамките на месец ноември ще бъде разработена цялостна менторска програма за училищата в програмата, която ще продължи до края на учебната година.

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ