ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование представи инструменти за ранно идентифициране на обучителни трудности

21 ноември 2017 г.
Център за приобщаващо образование организира на 18-ти и 19-ти ноември 2017 г. поредното от серия обучения за партньорските училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. То се проведе в София и беше адресирано към училищните екипи от област Педагогически практики на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда.
 
По време на срещата Маргарита Аспарухова-Кандиларова и Виктория Троянова, специалисти образователни методологии и развитие в Центъра, както и 28 учители от седем партньорски училища, работиха по темата: „Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап“.
 
Обучителите представиха разработените от Центъра инструменти за подпомагане на учителите в начален етап при своевременното идентифициране на затруднения, които техните ученици могат да срещнат или вече изпитват в процеса на учене, както и на силните им страни и специфични интереси. Участниците в обучението получиха и самите инструменти - Входна тетрадка на учителя на първи клас и Тетрадка на учителя на първи клас, които се състоят от  карти за идентифициране на затруднения и силни страни и от помагала с  идеи за дейности и стратегии за подкрепа на учениците в клас и у дома.
 
„Щастливи сме, че имахме възможност да работим два дни с 28 отдадени учители, които за краткото време, в което бяха заедно, успяха да заработят като екип, да се подкрепят и да надграждат взаимно идеите си.“, сподели Маргарита Аспарухова-Кандиларова, обучител.
 
В специални сесии, посветени на мултсензорното и социално-емоционалното учене, участниците бяха поканени да се включат в игри, чрез които да съпреживеят емоциите на учениците си в определени ситуации, както и да се запознаят с конкретни техники и игри, приложими в класната стая, които помагат на учениците да учат по-лесно и да общуват по-успешно с връстниците си. Учителите имаха възможността също така да обменят опит със своите колеги, работейки в групи по обучителни казуси. А заключителната сесия беше посветена на процеса по изготвяне на училищна процедура за своевременно идентифициране на обучителни трудности и силни страни на учениците, чиято цел беше да даде конкретни насоки за разработването ѝ и още веднъж да фокусира вниманието  върху необходимостта от това учителите да имат ясно разписани и общи за всички стъпки, които да следват, когато нещо в ученето на техните ученици ги притеснява.
 
„Благодаря на екип „педагогически практики“ за мотивираното и активно участие, за доверието и споделянето.“, каза  Виктория Троянова, обучител.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ