ela-bg.eu

Обучение по детско участие за учениците от 202 ОУ "Христо Ботев"

1 юни 2015 г.
На 29, 30 и 31 май 2015 г. екипът на Център за приобщаващо образование обучи 50 деца от 202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел на принципите и практиките в детското участие като право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Три поредни дни в к.к. Боровец ученици от 1-ви до 7-ми клас дискутираха какво се случва в училище и как всички заедно можем да превърнем училището в едно още по-приятно място, където всеки, без изключение, да се чувства добре.

Детското участие е ключов аспект от приобщаващото образование. Овластяването на децата подобрява средата в училище и създава предпоставки за по-голяма ефективност на процеса на приобщаване на децата с бариери в ученето. 

Обучението е част от дългосрочна обща стратегия на 202 ОУ и ЦПО за иницииране и създаване на автентични детски форми на участие, които впоследствие на повлияят положително върху отношението между деца и възрастни в училищната общност, интереса към училище, ангажираността на децата с училищния живот, развиване на социални умения и гражданска позиция, толерантност към различието. 

ЦПО работи за изграждане на българският модел за приобщаващо училище в рамките на прграмата "Едно училище за всички", която се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".  

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ