ela-bg.eu

Детска закрила в училище. Политики и процедури

30 октомври 2017 г.
Детска закрила в училище. Политики и процедури
На 28 и 29 октомври 2017 г. се проведе второ от  серия обучения, които Център за приобщаващо образование  организира за екипи на партньорски учлища, участващи във фаза 2 на програма „Едно училище за всички“.

Съботно-неделните дни за 25 учители от 7 училища в страната, както и за двете водещи от Центъра бяха посветени на много важният Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище. Участниците в групата се запознаха с основните елементи от политиката за закрила на детето, която всяко училище следва да разработи и популяризира, като необходимо условие за осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата, която е в основата на приобщаващото училище.

В двата дни на обучението беше отделено време за запознаване и обсъждане на основните елемнти на вътреучилищната политика по детска закрила. Участниците бяха насочени и подкрепени в разработването и интегрирането на нови или вече съществуващи процедури, касаещи докладване на случаи на деца в риск, подбор на персонал, представяне на информация за деца в публичното пространство, етични норми, както и изграждането на партньорски взаимоотношеия с други заинтересовани в областта на детската закрила страни в общността. Присъстващите имаха възможност да  работят по план за разработване на училищна политика по детска закрила, която се очаква да завършат в рамките на текущата учебна година.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ