ela-bg.eu

Детска закрила в училище. Политики и процедури

30 октомври 2017 г.
Детска закрила в училище. Политики и процедури
На 28 и 29 октомври 2017 г. се проведе второ от  серия обучения, които Център за приобщаващо образование  организира за екипи на партньорски учлища, участващи във фаза 2 на програма „Едно училище за всички“.

Съботно-неделните дни за 25 учители от 7 училища в страната, както и за двете водещи от Центъра бяха посветени на много важният Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище. Участниците в групата се запознаха с основните елементи от политиката за закрила на детето, която всяко училище следва да разработи и популяризира, като необходимо условие за осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата, която е в основата на приобщаващото училище.

В двата дни на обучението беше отделено време за запознаване и обсъждане на основните елемнти на вътреучилищната политика по детска закрила. Участниците бяха насочени и подкрепени в разработването и интегрирането на нови или вече съществуващи процедури, касаещи докладване на случаи на деца в риск, подбор на персонал, представяне на информация за деца в публичното пространство, етични норми, както и изграждането на партньорски взаимоотношеия с други заинтересовани в областта на детската закрила страни в общността. Присъстващите имаха възможност да  работят по план за разработване на училищна политика по детска закрила, която се очаква да завършат в рамките на текущата учебна година.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ