ela-bg.eu

Седем обучения на Център за приобщаващо образование са включени в Информационния регистър на МОН

17 февруари 2017 г.
Седем обучения на Център за приобщаващо образование са включени в Информационния регистър на МОН Pixabay.com
Преследвайки своята мисия за изграждане на приобщаваща училищна среда, Цeнтър за приобщаващо образование изготвя и провежда обучения и менторски програми, свързани с повишаването на капацитета на общообразователни и ресурсни учители, възпитатели, директори на учебни заведения, социални работници и екипи, работещи в образователни и социални структури. 
 
Обученията, които предлагаме обхващат различни теми, свързани с приобщаващото образование. В тях ние се водим от най-добрия международен и български опит и се стремим да предлагаме винаги най-новото и актуално в областта.
 
В стремежа си да гарантира качество и устойчивост на предлаганите обучения, Център за приобщаващо образование премина процес по разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съответстваща с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. С въвеждането на системата ЦПО работи за поддържане на нивото и непрекъснато усъвършенстване на предлаганите услуги
 
С влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование беше създаден Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, който представя програми за обучение, одобрени от Министерството на образованието и науката и които носят кредити на преминалите ги педагогически специалисти. 
 
Център за приобщаващо образование има седем обучения, регистрирани в Информационния регистър на МОН. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 (един) кредит. Курсовете, които ЦПО предлага, са:
 
1. Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда 
2. Партньорството с родителите като елемент на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда 
3. Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление 
4. Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище 
5. „Детското участие е важно“- обучителен семинар за учители, възпитатели и педагогически съветници 
6. Глобалното гражданско образование в гражданското, здравното, интеркултурното и екологичното образовани 
7. Холистична оценка на ученика. Превенция на обучителни трудности и ранно оценяване на риска от тях 
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ