ela-bg.eu

Студенти по неформално образование бяха обучени за ментори-доброволци в работа с деца

На 23 септември студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ участваха в обучение на Сдружение за споделено учене ЕЛА по проект „Готови за утре“.  Студентите бяха запознати с разработената от екипа на ЕЛА менторска програма, насочена към доброволци-ментори на деца от уязвими групи в нейния финален вариант.

Важен аспект, който менторската програма разглежда е процесът на целеполагане. „Няма правилни и грешни отговори или цели; важно е да има внимание към света и реалността на насочвания и да се отбелязват малките постижения в постигането на целта“ са само част от принципите на целеполагане, които бяха обсъдени със студентите. Като първокурсници, тепърва им предстои да работят с деца в различни обучителни ситуации и форми и в момента градят уменията и представата си за това какви педагози искат да бъдат. Повечето от студентите заявиха, че имат желание да се реализират в сферата на образованието.

Освен целеполагането по време на обучението беше отделено време и на предизвикателствата, които може да срещне един ментор и начините да намери решение за тях. В менторския процес предизвикателствата могат да бъдат от чисто административни до дълбоко емоционални като силно емоционално обвързване, смесване на различни роли и превръщане на ментора в „съветник по всички въпроси“. Интерес за студентите предизвикаха и конкретните методи и дейности, с които може да се идентифицират силните страни на децата, за да бъдат насочвани да ги развиват.

В хода на обучението бяха обсъдени и различните етапи на проекта, както и обратната връзка и наблюдения от студентите, участвали като ментори на деца в процеса на усъвършенстване на програмата. Разговаряхме също и за преживяванията на  петокласниците от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци, с които бяха проведени занимания по целеполагане преди и в началото на учебната година.   

Обучението бе последното от поредица обучения на студенти по проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“.   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ