ela-bg.eu

За нас :: ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която фокусира усилията си в подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и търсене на собствен път. Ние вярваме, че всяко дете заслужава да получи подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни свят. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.
 
Работим с деца и ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, успешни и щастливи.
Изграждаме знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на образованието, нагласите и благополучието на децата, които провеждаме в България и чужбина. Споделяме знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за благополучието на децата.

В продължение на своята мисия  за изграждане на подкрепяща среда в училище и у дома, Сдружение за споделено учене ЕЛА изготвя и провежда обучения и менторски програми, свързани с повишаването на капацитета на родители, общообразователни и ресурсни учители, възпитатели, директори на учебни заведения, социални работници и екипи, работещи в образователни и социални структури. 
 
Обученията, които Сдружението предлага обхващат различни теми, свързани с приобщаващото образование, развитие на умения сред деца, учители и родители. В тях ние се водим от най-добрия международен и български опит и се стремим да предлагаме винаги най-новото и актуално в областта.
 
Ръководството на Сдружението се ангажира да позиционира и развива организацията като надежден и отговорен партньор на пазара на образователните услуги. Убедени сме във важността от предоставянето на качествена и отговаряща на нуждите на нашите клиенти услуга, с цел подобряване не само на техните компетенции, но и на цялостното качество на пазара на образователните услуги.

В практиката си се ръководим от принципа, че както индивидуалната работа на всеки от нас, така и работата ни като екип е от ключово значение, както за мотивацията на нашите служители, така и за отношението към нас от страна на нашите клиенти и конкуренти.

Ръководството ще работи за изграждането на позитивен образ на Сдружение за споделено учене ЕЛА в областта на образованието в България и налагането му като еталон за качество на предоставяните услуги.
 
Основните принципи, които ни водят са:
 
•    Ориентация към изискванията и очакванията на клиентите чрез  разработване на критерии и оценка за тяхната удовлетвореност след проведените обучения;

•    Диалогичност в отношенията с клиенти;

•    Придобиване не само на знания, но и на умения за прилагане в практиката;

•    Постоянен контакт с международни и национални партньори за обмен на идеи и добри практики;

•    Постоянен стремеж към съвършенство и предоставяне на най-новата и качествена информация, свързана с всички теми на приобщаващото образование;

•    Непрекъсната актуализация на целите и адаптация на политиката за тяхното постигането. 
 
За прилагането на горепосочените принципи, ръководството на Сдружение за споделено учене ЕЛА се ангажира да:
 
•    Води политика по прилагане на Системата за управление на качеството по отношение на всички дейности свързани с постигането на стратегическите цели на организацията;

•    Изпълнява стриктно нормативните и други изисквания, приложими към дейността на сдружението;

•    Прилага, поддържа и усъвършенства Системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015;

•    Внедрява изискванията на Системата за управление на качеството в процесите на организацията, следейки потенциалните рискове и предоставяйки необходимите ресурси;

•    Информира регулярно персонала по въпроси свързани с ефикасното приложение на Системата за управление на качеството и го насърчава да допринася за усъвършенстването ѝ;

•    Следи за повишаването на удовлетвореността на нашите клиенти;

•    Следи за спазването и информирането на персонала относно изискванията на приложимите нормативни актове;

•    Търси начини за разширяване тематичния обхват на предлаганите от нас продукти и услуги;

•    Следи за предлагане на услуги отговарящи на нуждите на клиентите и съобразени с водещите световни тенденции в съответната област.
 
Сдружение за споделено учене ЕЛА работи за:
 
•    Утвърждаване на водещата позиция на Сдружението като източник на знания и експертиза в областта на приобщаващото образование и споделеното учене.

•    Утвърждаване на Сдружението  като организация, предлагаща качествени обучения за  деца, родители, учители, директори и други педагогически специалисти.

•    Увеличаване на броя обучения, организирани и провеждани от Сдружението, както и на броят обучавани.

•    Разширяване видовете обучения, предлагани от организацията, до постигане на обезпеченост с обучения по всички теми на приобщаващото образование, съгласно моделът за организиране на процесите при изграждане на приобщаваща среда в училище.

•    Разширяване на набора от предлагани онлайн курсове, до постигане на обезпеченост с обучения по всички теми на приобщаващото образование, съгласно моделът за организиране на процесите при изграждане на приобщаваща среда в училище.

•    Усъвършенстване на политиката по отношение на обучение на служителите, така че всеки служител да премине обучение, което ще подобри знанията и уменията, които са му необходими в неговата сфера на работа.
 
Ръководството на Сдружението поема ангажимент да работи за удовлетворяване на приложимите изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и за предоставяне на качествени образователни продукти и услуги.
 
Поставяйки си амбициозни цели, Ръководството на Сдружение за споделено учене ЕЛА се ангажира да подпомага всички свои служители с каквото е необходимо, при изпълнение на поставените им задачи както за постигане удовлетвореност от страна на клиентите, така и за стриктно спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.
 
Като Изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качество. 


Ива Бонева
Изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА