ela-bg.eu

Насилие над деца - как да разберем дали съмненията ни са основателни

19 ноември 2013 г.
Насилие над деца - как да разберем дали съмненията ни са основателни
Днес е 19 ноември - световен ден за превенция на насилието над деца. Ние, в Център за приобщаващо образование вярваме, че много неща могат да почакат, децата – не. Когато пропуснем да забележим, че едно дете е жертва на насилие, пропускаме да забележим страданието му, пропускаме да забележим проблемите, които му предстоят, ... пропускаме да помогнем.
Обикновено белезите от физическо и психическо насилие се виждат от нас възрастните, които работим или общуваме с децата, но поради различни причини докладваме за тях сравнително рядко или почти никога. Главната причина е, че се страхуваме да не сбъркаме или да злепоставим някого.

В края на миналата година стартира сайтът: www.imalinasilie.net, който е специално разработен за да помогне на онези, които се съмняват.

В рамките на проект Безопасни общности, финансиран от фондация ОАК, Център за приобщаващо образование, заедно със сдружение „Малки стъпки“, разработихме въпросници, чрез които да се установи до каква степен са основателни опасенията за злоупотреба над дете.

Под формата на чек листове са изброени най-често срещаните индикатори за отделните типове насилие. Въпросниците са разработени, за да бъдат използвани от широк кръг специалисти, работещи в сферата на образованието и социалните услуги за деца и семейства - учители, възпитатели, училищни психолози, социални работници, както и полицаи, лекари и др. Могат да бъдат използвани и от роднини и близки на децата. Целта на чек листовете не е да се посочват виновници, а да се защитят децата.

Ако сметнете, че съмненията ви за наличие на насилие над дете са основателни, следващата стъпка е да докладвате за това на органите, които имат право да извършат проверка и да вземат мерки. Съгласно Закона за закрила на детето това са отделите „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ във всяка една община, както и полицията.

Надяваме се с общи усилия да осигурим на децата сигурност и спокойствие, за да могат да растат щастливи и достойни!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ