ela-bg.eu

Лаборатория за родители

Период: 2012 - 2013 г.
Лаборатория за родители Pexels.com
По проект на Община Габрово “Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”, BG051PO001-4.1.04-0104. Център за приобщаващо образование бе опредлен за изпълнител на дейностите по проекта "Лаборатория за родители" и форум “Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”.

[/userfiles/files/laboratoria%20za%20roditeli%201.jpg]

Период: 2012 – 2013 г. 
Финансираща организация:
Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 
"Лабораторията за родители” има за цел да подкрепи и да бъде в помощ на родители на децата със специални образователни потребности от община Габрово, които търсят начини и идеи за по-пълноценна подкрепа на своите деца. 
 
Под формата на неформални срещи, тренинги и консултации, Лабораторията ще предоставя на родителите полезни практически съвети за приобщаване на децата в учебния процес в училище и в детските общности на връстници - в училище, в квартала, по интереси, както и за подкрепа в семейството. 
 
Eкипът на Център за приобщаващо образование ще проведе проучване и анализ на потребностите на родителите на деца със специални образователни потребности в Община Габрово чрез попълване на въпросник и провеждане на 2 фокус групи. На база на резултатите от проучването ще бъде изготвен план за провеждане на тематични срещи по желаните и определени за необходими теми и области. 

За реализирането на този проект Център за приобщаващо образование си партнира с: ОДЗ “Първи юни”, Габрово,  ПУ “Николай Палаузов“, Габрово, Център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Габрово, Сдружение“Равен старт 2008“ и Фондация “Грижи за деца с увреждания“.

Настоящата информация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Габрово носи цялата отговорност за съдържанието и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ