ela-bg.eu

Лаборатория за родители

Период: 2012 - 2013 г.
Лаборатория за родители Pexels.com
По проект на Община Габрово “Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”, BG051PO001-4.1.04-0104. Център за приобщаващо образование бе опредлен за изпълнител на дейностите по проекта "Лаборатория за родители" и форум “Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”.

[/userfiles/files/laboratoria%20za%20roditeli%201.jpg]

Период: 2012 – 2013 г. 
Финансираща организация:
Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 
"Лабораторията за родители” има за цел да подкрепи и да бъде в помощ на родители на децата със специални образователни потребности от община Габрово, които търсят начини и идеи за по-пълноценна подкрепа на своите деца. 
 
Под формата на неформални срещи, тренинги и консултации, Лабораторията ще предоставя на родителите полезни практически съвети за приобщаване на децата в учебния процес в училище и в детските общности на връстници - в училище, в квартала, по интереси, както и за подкрепа в семейството. 
 
Eкипът на Център за приобщаващо образование ще проведе проучване и анализ на потребностите на родителите на деца със специални образователни потребности в Община Габрово чрез попълване на въпросник и провеждане на 2 фокус групи. На база на резултатите от проучването ще бъде изготвен план за провеждане на тематични срещи по желаните и определени за необходими теми и области. 

За реализирането на този проект Център за приобщаващо образование си партнира с: ОДЗ “Първи юни”, Габрово,  ПУ “Николай Палаузов“, Габрово, Център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Габрово, Сдружение“Равен старт 2008“ и Фондация “Грижи за деца с увреждания“.

Настоящата информация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Габрово носи цялата отговорност за съдържанието и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ