ela-bg.eu

Състоя се кръгла маса "Две години приобщаващо образование в университета"

10 май 2019 г.
На 10 май 2019 г. в Пловдив, се проведе кръгла маса, на тема „Повече от 2 години приобщаващо образование в университета – предизвикателства и постижения“.

Дискусията събра преподаватели от педагогически специалности и факултети от всички университети в страната, представители на МОН, на Професионалната общност за приобщаващо образование, учители и директори на училища, представители на неправителствени организации. 

Проследен бе изминатият от университетите път към подготовката на бъдещите педагогически специалисти в общообразователна класна стая в контекста на това, че приобщаващото образование вече повече от 2 години е част от програмите на университетите за обучение на студентите. 

Представителите на университетите имаха възможност да споделят за предизвикателствата и постиженията, които имат в тази област и заедно успяха да изведат добрите практики и възможни решения пред затрудненията.

Дискутираха се потребностите от професионална подготовка на бъдещите учители, за да се чувстват подкрепени и способни да преподават качествено на всяко дете и без да срещат ограничения пред себе си спрямо неговите образователни потребности, етнос, икономически статус и т.н.
Обсъден бе и профилът на Приобщаващия учител, изведен от Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование. 

Експертите от Център за приобщаващо образование представиха резултатите от онлайн проучване на мнението на учители и директори за това какви знания и умения имат и какво им липсва за работа с различието. 

Представени бяха ресурси, които могат да бъдат използвани от университетите при подготовка на студенти, включително и на онлайн курс "Запознаване с приобщаващото образование". 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ