ela-bg.eu

Кръгла маса по проект Училището е и мое право

28 юли 2014 г.
Кръгла маса по проект Училището е и мое право
На 25 юли, 2014 г., в хотел Сити се проведе закриваща кръгла маса по проект "Училището е и мое право", финансиран от Фондация Отворено общество и изпълняван от Център за приобщаващо образовние.

Проектът, реализиран на територията на община Враца, има за цел повишаване на капацитета за работа и подобряване на ефективността на всички включени в процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности – училища, общообразователни и ресурсни учители, родители и местна общност.

Център за приобщаващо образование представи доклад за проекта, бяха дискутирани предизвикателствата пред екипната работа в контекста на приобщаващото образование, бяха представени практиките на учителите и специалистите в тяхната съвместна работа при подкрепата на деца със специални образователни потребности.

Целта на срещата бе да акцентира върху необходимостта и възможностите за добро работно сътрудничество между всички страни, които имат отношение към приобщаването на децата със специални потребности в общообразователното училище.

Събитието в снимки

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ