ela-bg.eu

ЦПО и DISES организират Международна кръгла маса от 25 до 30 юни 2017 г.

27 януари 2017 г.
ЦПО и DISES организират Международна кръгла маса от 25 до 30 юни 2017 г. Pixabay.com
Център за приобщаващо образование в партньорство с DISES организират от 25 до 30 юни 2017 г. кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. Събитието ще събере повече от 80 професионалисти от страната и чужбина, които ще обсъдят различни въпроси, свързани с темите: нови перспективи за образованието на всички деца, нови структури за образование на всички деца; нови педагогики за приобщаващи училища. 

Участниците ще имат възможност да се срещнат и да чуят учители в България, работещи с Център за приобщаващо образование за тяхната работа по прилагане на приобщаващи педагогически практики. Ще бъдат обсъдени техните постижения, както и предизвикателствата, с които са се сблъсквали българските учители от 1990 г., когато са проведени първите демократични избори в страната. Също ще бъдат разгледани влиянията и предизвикателствата, свързани с емигрантската вълна в момента от конфликтни зони, както и предизвикателствата пред ромското население.

Повече информация

DISES (Дивизия за международно специално образование и услуги) е част от семейството на американската асоциация на учители, работещи за развитието и подкрепата на изключителни деца Съвет за изключителни деца (Council for Exceptional children). 
 
DISES работи за насърчаване на международната комуникация, сътрудничество и напредък в образованието и услугите за деца със специални потребности и/или с изявени дарби и таланти. Организацията има ролята на катализатор за обмен на педагогически практики, насърчаване на международните изследвания, финансиране на  форуми за професионално развитие и създаване на мрежи, подпомагащи  международното сътрудничество.
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ