ela-bg.eu

Приобщаващото образование е решение на проблемите на българското училище

11 септември 2015 г.
Незаинтересоваността на учениците от учебния материал (49%) и сложното, трудноразбираемо учебно съдържание (31%) са сред основните проблеми на образователната система според българските учители. Това показва национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс сред 300 учители в цялата страна, по поръчка на Център за приобщаващо образование, с подкрепата на Сердика Офиси и фондация „Америка за България“.

Преобладаващата част от преподавателите смятат, че училището има важна роля за формирането на ценностите на младите хора и посочват, че то трябва да възпитава в такива качества като толерантност (85%), зачитане на човешкия живот и достойнство (75%), отстояване на собствено мнение и свобода на изразяването (66%), уважение към други култури и религии (61%), зачитане на човешките права (60%), солидарност и взаимопомощ (59%), умение за съчувствие и съпреживяване (51%), равенство между половете (45%). Постигането на тези общосподелени от учителите цели се сблъсква със сложното учебно съдържание и предизвикателството да се представи учебният материал по увлекателен и интересен начин.

Независимо от проблемите, с които се сблъскват, за 71% от учителите нуждите на всяко дете са в центъра и те се стараят да развият потенциала на учениците. 83% от преподавателите виждат себе си по-скоро като вдъхновители и мотиватори, а не толкова като преносител на знания и факти. Наред с това, преобладаващата част от учителите се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици (70%), а едва 15% държат на строгите и дистанцирани отношения учител-ученик.

Изследването се провежда в рамките на програма „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори по проекта, създава български модел за изграждане на приобщаващо училище, който впоследствие да помогне на повече училища.

„Данните от проучването категорично сочат, че приобщаващото образование е решение за проблемите, с които българските учители се сблъскват ежедневно в своята работа. Приобщаващият модел поставя във фокуса на внимание нуждите на всяко дете и развитието на неговия потенциал, подкрепя учителите и работи с родителската общност. Учителите са основните действащи лица в училищната среда, която е все по-отворена към децата с различни потребности. Преподавателите са връзката между средата, родителите, учебното съдържание и детето.“, обобщи Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование.

Макар програмата да е в своята първа фаза, промените вече са налице. Само за една година положителното отношение на учителите към приобщаващото образование в училищата партньори почти се удвоява. От 36% през 2014 до 69% към настоящия момент нараства делът на учителите, които категорично подкрепят приобщаващото образование в училищата, в които се изпълнява програмата.

Все повече учителите осъзнават важността на приобщаващото образование и положителните ефекти за училищната общност. Според 62% от учителите у нас е важно в училището да се работи по програма за приобщаващо образование, 25% посочват, че това е важно, но само отчасти и едва 2% са на мнение, че приобщаващото образование не е важно, докато 10% нямат мнение по този въпрос.

„Един от основните акценти в новия закон за предучилищно и училищно образование е утвърждаването на приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование. Това е сериозен ангажимент от страна на държавата и всички ние трябва да обединим усилия, за да подкрепим максимално учителите. Опитът ни показва, че когато един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато има знанията и уменията да отговори на различните нужди в час и разполага с чувствителността да проследи резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, че помага на всички деца да постигат напредък“, каза Даниела Тодорова, ръководител на програмата „Едно училище за всички“.


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ