ela-bg.eu

Приобщаващото образование е решение на проблемите на българското училище

11 септември 2015 г.
Незаинтересоваността на учениците от учебния материал (49%) и сложното, трудноразбираемо учебно съдържание (31%) са сред основните проблеми на образователната система според българските учители. Това показва национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс сред 300 учители в цялата страна, по поръчка на Център за приобщаващо образование, с подкрепата на Сердика Офиси и фондация „Америка за България“.

Преобладаващата част от преподавателите смятат, че училището има важна роля за формирането на ценностите на младите хора и посочват, че то трябва да възпитава в такива качества като толерантност (85%), зачитане на човешкия живот и достойнство (75%), отстояване на собствено мнение и свобода на изразяването (66%), уважение към други култури и религии (61%), зачитане на човешките права (60%), солидарност и взаимопомощ (59%), умение за съчувствие и съпреживяване (51%), равенство между половете (45%). Постигането на тези общосподелени от учителите цели се сблъсква със сложното учебно съдържание и предизвикателството да се представи учебният материал по увлекателен и интересен начин.

Независимо от проблемите, с които се сблъскват, за 71% от учителите нуждите на всяко дете са в центъра и те се стараят да развият потенциала на учениците. 83% от преподавателите виждат себе си по-скоро като вдъхновители и мотиватори, а не толкова като преносител на знания и факти. Наред с това, преобладаващата част от учителите се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици (70%), а едва 15% държат на строгите и дистанцирани отношения учител-ученик.

Изследването се провежда в рамките на програма „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори по проекта, създава български модел за изграждане на приобщаващо училище, който впоследствие да помогне на повече училища.

„Данните от проучването категорично сочат, че приобщаващото образование е решение за проблемите, с които българските учители се сблъскват ежедневно в своята работа. Приобщаващият модел поставя във фокуса на внимание нуждите на всяко дете и развитието на неговия потенциал, подкрепя учителите и работи с родителската общност. Учителите са основните действащи лица в училищната среда, която е все по-отворена към децата с различни потребности. Преподавателите са връзката между средата, родителите, учебното съдържание и детето.“, обобщи Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование.

Макар програмата да е в своята първа фаза, промените вече са налице. Само за една година положителното отношение на учителите към приобщаващото образование в училищата партньори почти се удвоява. От 36% през 2014 до 69% към настоящия момент нараства делът на учителите, които категорично подкрепят приобщаващото образование в училищата, в които се изпълнява програмата.

Все повече учителите осъзнават важността на приобщаващото образование и положителните ефекти за училищната общност. Според 62% от учителите у нас е важно в училището да се работи по програма за приобщаващо образование, 25% посочват, че това е важно, но само отчасти и едва 2% са на мнение, че приобщаващото образование не е важно, докато 10% нямат мнение по този въпрос.

„Един от основните акценти в новия закон за предучилищно и училищно образование е утвърждаването на приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование. Това е сериозен ангажимент от страна на държавата и всички ние трябва да обединим усилия, за да подкрепим максимално учителите. Опитът ни показва, че когато един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато има знанията и уменията да отговори на различните нужди в час и разполага с чувствителността да проследи резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, че помага на всички деца да постигат напредък“, каза Даниела Тодорова, ръководител на програмата „Едно училище за всички“.


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ