ela-bg.eu

Наистина ли има място за всички деца в класната стая?

3 септември 2014 г.
Наистина ли има място за всички деца в класната стая?
Училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности /СОП*/

88% от родителите на деца със СОП твърдят, че подкрепата от училището е единствената, която получават извън семейството. Това сочат резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование. Данните сочат, че въпреки модерното законодателство, което съществува в нашата страна, има нужда от допълнителни усилия, насочени към ефективното му прилагане на практика. Над 70% от българските учители заявяват, че се нуждаят от методическа подкрепа и адаптирани модели, за да могат да развият потенциала на всяко дете в класната стая.

Изследването се провежда в рамките на проект „Едно училище за всички”, който се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. По данни на Евростат България е на едно от първите места по брой на деца със СОП, отпаднали от образователната система ( България – 45% / ЕС – 22%). Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

Независимо от усилията на държавните институции и модерната нормативна база, едва 40% от родителите на деца от 1-ви до 7-ми клас в България знаят какво е приобщаващо образование. След разясняване на идеята и целите на приобщаващото образование, над три четвърти изразяват подкрепа (36% категорично подкрепят, при 38% – „по-скоро подкрепям“). 43% от анкетираните са съгласни детето им да се обучава заедно с дете със СОП, също толкова се колебаят и 14% са против.

88% от родителите споделят, че очакват приобщаващата класна стая да има позитивен ефект върху техните деца. Очакваните положителни резултати са свързани с развиване на умение за общуване с „различни“ хора (56%), умения за разбиране и приемане на различието (52%), полза за всички деца в класната стая от въвеждането на разнообразни методи и подходи на обучение (31%). Все пак 22% от българските родители се страхуват, че децата със СОП биха свалили нивото на класа, а 11% се опасяват, че и тяхното дете би могло да придобие подобни затруднения в следствие на общуването с другите.

„Без значение от поставената диагноза или наблюдаваните в момента затруднения, няма необучаеми деца. Всеки родител, учител и специалист може да помогне на детето със специални образователни потребности да се развива и обучава според своите възможности и силни страни. Българските учители категорично изразяват нуждата си от допълнителна подкрепа и ние ще направим всичко възможно да пренесем най-добрите световни практики в модел, който да изградим специално за нашата образователна система” – каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Проблеми, които родителите на деца със СОП идентифицират са липсата на адаптирани материали (79%), недостатъчните възможности за извънкласни занимания и дейности (35%), липса на подкрепа от специалисти и ресурсни учители (29%), недостигът на специалисти и подготвени кадри (22%). Според родителите на деца със СОП много често децата им срещат трудности при справяне с учебните задачи (35%), затрудняват се в социализацията и комуникацията с другите деца в училищната среда (28%).

„Резултатите категорично показват, че основният източник на подкрепа за родителите на деца със СОП в България е училището. Родителите, които са записали децата си в общообразователните училища разчитат основно на учителя на детето и на работата на ресурсния учител, където той е наличен. Докато разработвахме изследването се срещнахме с училища, в които няма такива специалисти и се разчита изцяло на ентусиазма на учителите, които от своя страна имат нужда от допълнително обучение. Липсват адаптирани учебни програми и материали, което прави този проект от изключително значение за общообразователната ни система.”, заяви Радостина Ангелова от Глобал Метрикс.  
__________________________________________
 
Център за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Голяма част от нашите проекти и програми са насочени към децата с обучителни трудности. Знаем, че тази голяма и любима за нас група деца са незаслужено пренебрегнати, неразпознати и неподкрепени. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата – всички деца – получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Фондация “Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация “Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 

*Специалните образователни потребности са потребности, които могат да възникнат при различни типове увреждания и нарушения. Тук се включват и специфични обучителни трудности като дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ