ela-bg.eu

Българското училище –знания за света или среда, която формира ценности и умения за критично мислене

15 септември 2014 г.
На прага на новата учебна година, сред родителите на деца от 1 до 7 клас преобладават позитивните оценки за образователната система – 28% от родителите са изключително доволни, а други 65% изразяват по-умерена удовлетвореност от образованието, което получават децата им. Това показва национално представително проучване сред родители на деца в начален и прогимназиален курс, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование.

Причините за доминиращите позитивни нагласи на родителите в този ранен етап на обучение се дължат на факта, че системата функционира сравнително гладко, а и все още образователните задачи и очакванията към училищното образование не са толкова високи. Доколкото има по-критични оценки, те са концентрирани в малки, но по-високо статусни групи родители, предимно в големите градове, сред хората с висше образование, които имат и по-високи очаквания към училищното образование. Именно в тези групи родителите в по-голяма степен биха искали освен базово образование и знания за света, училището да развива социални умения и умения за критично мислене, да развие творческия потенциал на децата и да ги възпитава в норми на поведение. Сред останалите социални групи очакванията към образователния процес са по-умерени и се свеждат основно до получаване на знания и подготовка на учениците за следващите етапи на образование.

Един от големите задочни спорове в българското общество през последните две десетилетия е свързан с разпределянето на отговорността между родители и учители относно възпитанието на децата и изграждането им като личности. Преобладаващата част от родителите (78%) смятат, че училището трябва не само да дава знания, но да възпитава и изгражда личността на детето, срещу 20%, които са на обратното мнение. Участието на училището във възпитанието на децата обаче се мисли предимно като възпитаване в норми на поведение, формиране на социални умения и умения за критично и аналитично мислене, но в много по-малка степен като формиране на ценности, интериоризиране на морални и етични категории като това какво е добро и лошо.

Изследването показва, че като цяло интензивността на комуникация между родителите и учителите е добра. Над 70% от родителите общуват с учителите няколко пъти в месеца или дори по-често, а под една трета от родителите имат контакт с преподавателитесамо на родителски срещи. Трябва да отбележим, че комуникацията с учителите е по-интензивна в началните етапи на образованието и с времето отслабва (80% от родителите на деца между 1 и 4 клас общуват поне няколко пъти в месеца с учителя, докато при родителите с деца между 5 и 7 клас този дял е 50%). Основните поводи за комуникация с учителите са свързани с проблеми в обучението или поведението на ученика.

Добрата комуникация и изграденото доверие са много важна основа за гладкото и успешно протичане на образователния процес. Изследването показва, че в българското общество отношенията между учители и родители са съпроводени с голяма степен на доверие и подкрепа. Между 40 и 60% от родителите изразяват доверие в учителя относно преценката му за отделното дете: най-високо е доверието в преценката на учителите относно образованието на децата (64% напълно му имат доверие, 34% - донякъде), на следващо място е преценката за поведението на детето (55% от родителите имат пълно доверие, 40% - частично). Малко по-резервирани са родителите, когато става въпрос за специфичните нужди и индивидуалното развитие на детето (съответно пълно доверие 42%, а донякъде – 49%).

Изследването показва, че родителите се стараят да прекарват голяма част от свободното си време с децата си, като освен в разходки и игри (57%), различни забавления и телевизия (47%) и посещения на културни събития (36%), отделят време за съвместно учене и упражнения (67%) и проверка на домашните (65%).

Интересен акцент в проучването е и обучението на деца със специални образователни потребности. Около 15% от родителите споделят, че са получавали обратна връзка от учителите, че детето им среща систематични затруднения с ученето и изостава с учебния материал. В такива ситуации, родителите очакват съдействие и съвет на първо място от учителите в училище (77%) и в по-малка степен от специалист (51%). По мнение на самите учители обаче, подготовката им за работа с деца със специални образователни потребности и комуникация и разясняване на спецификите на обучителните трудности се оказва не достатъчна. Изследването регистрира, че липсата на познания по тази специфична тема се отразява и на увереността и готовността на учителите да насочат родителите на деца със специални потребности към подходящ за целта специалист.

Важно е да отбележим, че въпреки, че преобладаващата част от учителите са с дългогодишна практика, потребността от допълнителни знания и умения е много висока. Това се дължи както на спецификите на специалните образователни потребности, така и на променящата се среда и променящите се специфични характеристики на децата, което изправя пред поредица предизвикателства дори и опитни учители с дългогодишен стаж.

Учителите имат много силна нужда от допълнителни знания и умения за работа с деца със специфични обучителни трудности. На първо място за учителите е много важно да имат на разположение методи за работа с децата и конкретни подходи, които да използват в зависимост от конкретните нужди и специфики на детето (64% от учителите посочват, че „силно се нуждаят“ от такава подготовка, а други 14% - средно). Във втората група нужди се открояват инструментите за отбелязване на напредъка и инструменти, които да отразяват развитието на детето в училище (53% от учителите се нуждаят силно, а други 20% - средно).

В третата група потребности можем да отбележим знанията и уменията за разработване на индивидуален план за децата със СОП (52%), умения за разпознаване на различните видове обучителни трудности (50%) и конкретните стъпки и процедури при определяне на децата, които нужда от допълнителна подкрепа (50%). В тази група попадат и уменията за разпознаване на различните стилове на учене при различните деца (45%), както и специфични умения за комуникация и отношение към дете със СОП (46%), както и подходи за възпитаване на положително и приемащо отношение от страна на другите деца (50%).

Освен от специфично знание за обучение и комуникация с децата, учителите имат нужда и от знания и умения за общуване с родителите. Тук потребността е както от знания как да бъдат мотивирани родителите да участват в процеса на обучение и възпитание на детето, така и знания и умения как да обяснят на родителите специфичните затруднения на детето и нуждата му от специализирана подкрепа. Малко по-назад остават изискванията на нормативната уредба и стъпките, които трябва да бъдат извървени за оценка и подпомагане на детето, както и умения за представяне на ситуацията пред другите родители и важността на приобщаващото образование. На последно място остават знания да бъдат обяснени прогреса и развитието на децата със специфични обучителни трудности.

Изследването показва, че са поставени основите и е създадена благоприятна среда за обучение на деца със специални образователни потребности, макар и да са необходими допълнителни усилия за подкрепа и на родителите и на учителите. Към момента само 40% от родителите знаят какво е приобщаващо образование.Въпреки ниските нива на информираност, след разясняване на идеята и целите на приобщаващото образование, над три четвърти изразяват подкрепа (36% категорично подкрепят, при 38 – „по-скоро подкрепям“).

Въпреки нуждите от засилване на ресурсната и методологическа обезпеченост и допълнителни специализирани обучения за учителите, приобщаващото образование среща подкрепа както сред педагозите, така и сред родителите. Това показва изследване проведено сред родители и учители, проведено в периода Май – Юни 2014 г. от социологическа агенция Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование.

Данните са от национално представително проучване сред родители на деца във възрастовата група от 7 до 14 г. (1-7 клас). Проучването е проведено по домовете на анкетираните лица и обхваща 250 стандартизирани интервюта с родители на деца в общообразователните училища и 1292 интервюта на родители на деца в пилотните училища на проекта на Център за приобщаващо образование. Използван е структуриран въпросник за количествено изследване, който измерва нагласите на родителите по основните теми на проучването.

За контакти и въпроси по резултатите от изследванията:
Люба Деветакова – 0888518434
Радостина Ангелова – 0888759479
ГЛОБАЛ МЕТРИКС

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ