ela-bg.eu

Управление и приобщаващото училище: уроците на един пилотен модел

21 декември 2017 г.
Ива Бонева, изпълнителен директор, Лилия Аракчиева, ръководител проект, и Стефка Чинчева, специалист обучение и развитие в Център за приобщаващо образование, участваха в панел „Управление и приобщаващото училище: уроците на един пилотен модел“, част от дискусионния форум „Управленски предизвикателства пред иновативните училища и мрежи в България“. Събитието се проведе на 14 декември 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ и се организира от Междуниверситетски институт за мениджмънт на образованието „ИнтерАула“ .

Представителите на екипа на Центъра презентираха българския Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда. Те споделиха и научените уроци по време на неговото създаване в партньорство с пет училища в рамките на програма „Едно училище за всички“ – Фаза 1 (2014 – 2016 г.) и неговото прилагане в още 10 училища през втората Фаза на програмата, която ще продължи до 2019 г.  Според Модела приобщаващото образование е постоянен процес на самоусъвършенстване на училището чрез постигането на конкретни цели за развитие и набелязването на нови в четири важни за всяко училище области: училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. След направените презентации последва дискусия защо промяната на училищна среда се случва на ниво училищно управление,  кой отговаря за промяната и защо е нужен системен подход, за да имаме приобщаваща училищна среда, защо училището се нуждае от подкрепа отвън  и от какви умения и подкрепа се нуждаят учителите, за да бъдат приобщаващи.

Други теми по време на форума бяха представяне на Прогресивното училище на Института за прогресивно образование, Монтесори образование – практики в една ДГ в Габрово и ОУ в Железница, как актьорското майсторство е полезно за развитието на училищно лидерство, предизвикателствата пред  частните училища, които  едновременно трябва да спазват държвните стандарти и все пак да не се отказват от своята мисия и визия, с които са създадени.

Събитието приключи с представяне на Модел за полицентрично инспектиране на училища, според който доброволно формирана мрежа от училища в София-град се самонаблюдава и самоконтролира, с което снема силно контролната роля на РУО и дава възможност за обмен на идеи, взаимна подкрепа и методическа роля на РУО. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ