ela-bg.eu

Екипни срещи в пилотните училища по програма "Едно училище за всички"

15 януари 2015 г.
Екипни срещи в пилотните училища по програма "Едно училище за всички"
През месец януари Център за приобщаващо образование ще проведе екипни срещи в петте училища-партньори по програмата „Едно училище за всички“, подкрепяна от Фондация „Америка за България".

През ноември и декември 2014 г. екипът на ЦПО организира обучения, които имаха за цел  да повишат както уменията, така и увереността на учителите при работа с децата с обучителни трудности. Проведените модули бяха с фокус върху различните стилове на учене и насоки за преподаване според стила на учене на всички ученици. Представена беше конкретна информация как да се оценяват уменията (силни и слаби страни) на учениците, с цел изготвяне на ефективен, индивидуален план за работа, както и стратегии за справяне с нежеланото поведение.

През януари учителите ще предприемат втората важна стъпка за създаване на приобщаваща среда в класната стая – прилагането на новите модели с помощта на специалисти. Екипните срещи ще дадат възможност на учителите да дискутират в детайли и да споделят опит от прилагането на уменията, придобити по време на обученията.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ