ela-bg.eu

ЕК и МОН представиха доклад „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България"

28 ноември 2017 г.
ЕК и МОН представиха доклад „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България"
На 24 ноември 2017 г. в Гранд Хотел София на специално събитие беше представен доклада на ЕК „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България". Организирано от Министерство на образованието и науката и Представителството на Европейската комисия в България, негови гости бяха представители на Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование, РУО, РЦПППО , неправителствени организации и университети.

Въз основа на най-актуалните количествени и качествени данни, в доклада  са представени и оценени основните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС, като се акцентира върху новостите от средата на 2016 г. нататък. Докладът е обособен в 7 раздела: основни показатели; основни констатации; борба срещу неравенството и насърчаване на приобщаването; инвестиране в образование и обучение; модернизиране на училищното образование; модернизиране на висшето образование; модернизиране на професионалното образование и обучение и насърчаване на ученето на възрастни.

Подробен анализ на доклада за България направи Стефан Херманс -  директор на  направление „Стратегия и оценка на политиката“ в Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в ЕК. Той определи като основна тема в тазгодишния доклад неравенството в образованието и важната роля, която образованието изпълнява за изграждането на по-справедливо общество.  Една от основните характеристики на неравенството е неговото предаване между поколенията или въздействието на социално-икономическото положение на родителите върху образователните резултати, професионалния статут, доходите или здравето на техните деца.

Заместник-министър на образованието и науката Деница Сачева подчерта, че във връзка с председателството на Съвета  на ЕС, България се намира исторически момент, в който ЕК слага силен фокус върху образованието. Тя допълни, че ще се работи за намиране на правилните политики, за приобщаване спрямо регионалните неравенства. Приобщаващото образование е ключ, с който да се отключи потенциала на учениците, но и да се намалят различията. МОН работи усилено по препоръката на Съвета на ЕС за социално приобщаване.

През първото шестмесечие на 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС предстоят множество събития и дискусии, на които ще бъдат разгледани различни въпроси, свързани с политиките за образование, включващи: дигитални компетенции, професионално образование, междусекторно сътрудничество и др.

В свое изказване проф. Владимир Радулов (преподавател в СУ, професор по педагогика на зрителните затруднения) подчерта, че е изключително важно медиите да бъдат запознати с принципите и философията на приобщаващото образование, както и да боравят с правилните термини.

По време на събитието, Лилия Аракчиева, Ръководител проект в Център за приобщаващо образование разказа за работата на организацията и представи визията на Центъра какво е приобщаващо образование и как можем да го приложим чрез Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ