ela-bg.eu

Регионални срещи с партньорските училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2

14 юни 2017 г.
Център за приобщаващо образование организира 2 регионални срещи с екипите от училищата, участващи в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2. Първата се проведе между 2 и 4 юни 2017 г. в Трявна с петте училища от Северна България, а втората между 9 и 11 юни в Банкя с петте от Южна България. На срещите се включиха и представители на партньорските училища от Фаза 1 на Програмата. В събитията взеха участие общо 64 директори, учители и други педагогически специалисти.

Основните цели на срещите бяха: присъстващите да се запознаят с четирите области на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда (Училищно управление, Педагогически практики, Детска закрила, Партньорство с родителите); да споделят опита си относно преминалия скоро процес на самооценка във всяко училище с Инструмента, разработен от ЦПО. Участниците работиха върху планиране на дейностите във всяка от четирите области и върху изготвяне на планове за действие. Успяхме да обсъдим с тях нагласи спрямо приобщаващото образование и да ги запознаем с аспекти на комуникационната политика на ЦПО. Заедно търсихме идеи какви вътрешни и външни за училището ресурси могат да използват, за да постигат целите си и да осъществяват различни инициативи, както и по какъв начин могат да си партнират с медиите.

Двете срещи дадоха възможност на екипите да се опознаят, да споделят опит за постигнатото до момента и да идентифицират общи допирни точки в бъдещата си работа. Профилите на новите 10 партньорски училища са различни, но следваната от тях идеология - развитие на приобщаващото образование в България - ги обединява.

В следващите два месеца в училищата ще се формират малки екипи от учители, които подробно ще планират цели и дейности за изпълнение в рамките на четирите области на Модела. През следващата учебна година екипите ще реализират това, което са заложили в плановете си за действие, и ще се доближат до голямата си цел – изграждане на по-приобщаваща среда в училище.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ