ela-bg.eu

Едно училище за всички

Период: Март 2012 - Октомври 2013 г.
Едно училище за всички
Период: Март 2012 – Октомври 2013 г.
Финансираща организация: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Партньори: Център за изследвания на приобщаващото образование (ЦИПО), Великобритания

Цел на проекта:
Да покажем на широката общественост и на пряко заинтересованите страни как на практика българските училища могат да бъдат място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване, както на всички деца, така и на целият училищен персонал.

Специфични цели:
 •  Да предоставим за свободна употреба на българските училища адаптирана за българския контекст методология и инструментариум за ефективно академично и социално включване на всички деца в училищната институция.
 • Да повишим обществената чувствителност към необходимостта всички деца и учители да се чувстват спокойни, успешни и социално приети в училище.
 • Да изпробваме и адаптираме британския опит на Център за изследване на приобщаващото образование в изграждането на ефективни приобщаващи училища като подкрепим експертно училищния екип на 10 училища в София-град и София-област в преминаването им през 2-годишен цикъл, следващ методологията на Индекс за приобщаване. 

Описание на проекта:
Проектът ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ е ценен за България с това, че ще предостави за широка употреба адаптирана методология и инструментариум за холистичен подход към социалното приобщаване, който се опира преди всичко на самонаблюдението и самооценката от страна на общността (училището) и използването на вътрешните за нея ресурси (силните страни и таланти на всичките й членове – ученици, училищен екип, родители).

В допълнение на това, чрез отразяване на резултатите от реалния практически опит в медиите, проектът ще предложи на обществото нов поглед към приобщаването. В момента в България приобщаващото образование се мисли в тесен смисъл – приобщаване на деца със СОП за подобряване на академичните им постижения в образователния им път.
 
Докато в настоящото проектно предложение приобщаване се мисли в много по-широки граници като някои от по-отчетливите разлики са: децата се приемат като източник на ресурси за успешно приобщаване на всички в общността, а не като източник на проблеми, които трябва да се решат; цели се приобщаването и съвместната подкрепа между всички: учители, деца, ръководство, така че всички те да се чувстват добре и ценени в училищата общност, а тя да се развива и да функционира като естествена част от общността като цяло (квартала, града); успешното включване в академичния и социалния живот на училището е предпоставка за пълноценното включване в обществото.
Проектът е иновативен и за ЦПО като организация, работеща в сферата на приобщаващото образование, с това, че ще ни даде практически опит в прилагането на систематизирана методология за подкрепа на училищни екипи в изграждането на приобщаваща материална и ценностна среда в училище.

Дейности по проекта:
 • Превод на третата редакция на Индекс за приобщаване;
 • Учебна визита на двама български експерти в Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритания, и в британски училища, работещи по Индекса за приобщаване с цел наблюдение на добри практик;
 • Изграждане и поддържане на публична он-лайн платформа за публикуване на резултатите от тестването на Индекса в 10 български училища;
 • Промотиране на Индекса за приобщаване и избор на 10 училища, които да тестват методологията и инструментариума му;
 • Експертна подкрепа за тестването на методологията и инструментариума на Индекс за приобщаване в 10 български училища от страна на ЦПО и ЦИПО под формата на обучения, мониторинг, оценка и даване на препоръки;
 • Цялостен анализ на резултатите от тестването на Индекса в България;
 • Адаптиране на Индекса за българските условия и качването му за свободен достъп в он-лайн платформата;
 • Организиране на конференция в началото на проекта за представянето на проекта, промотирането на методологията и принципите на Индекса за приобщаване;
 • Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта и промотиране на он-лайн платформата и свободно достъпната адаптирана и успешно пробирана методология на Индекса;
 • Осигуряване на публичност, вкл. участие на екипа в ТВ и радио предавания и публикации в пресата и електронните медии за промотиране на Индекса и неговите принципи пред широк кръг от хора. 

Тази онлайн публикация е създадена по проект “Едно училище за всички” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ