ela-bg.eu

Едно училище за всички

Период: Март 2012 - Октомври 2013 г.
Едно училище за всички
Период: Март 2012 – Октомври 2013 г.
Финансираща организация: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Партньори: Център за изследвания на приобщаващото образование (ЦИПО), Великобритания

Цел на проекта:
Да покажем на широката общественост и на пряко заинтересованите страни как на практика българските училища могат да бъдат място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване, както на всички деца, така и на целият училищен персонал.

Специфични цели:
 •  Да предоставим за свободна употреба на българските училища адаптирана за българския контекст методология и инструментариум за ефективно академично и социално включване на всички деца в училищната институция.
 • Да повишим обществената чувствителност към необходимостта всички деца и учители да се чувстват спокойни, успешни и социално приети в училище.
 • Да изпробваме и адаптираме британския опит на Център за изследване на приобщаващото образование в изграждането на ефективни приобщаващи училища като подкрепим експертно училищния екип на 10 училища в София-град и София-област в преминаването им през 2-годишен цикъл, следващ методологията на Индекс за приобщаване. 

Описание на проекта:
Проектът ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ е ценен за България с това, че ще предостави за широка употреба адаптирана методология и инструментариум за холистичен подход към социалното приобщаване, който се опира преди всичко на самонаблюдението и самооценката от страна на общността (училището) и използването на вътрешните за нея ресурси (силните страни и таланти на всичките й членове – ученици, училищен екип, родители).

В допълнение на това, чрез отразяване на резултатите от реалния практически опит в медиите, проектът ще предложи на обществото нов поглед към приобщаването. В момента в България приобщаващото образование се мисли в тесен смисъл – приобщаване на деца със СОП за подобряване на академичните им постижения в образователния им път.
 
Докато в настоящото проектно предложение приобщаване се мисли в много по-широки граници като някои от по-отчетливите разлики са: децата се приемат като източник на ресурси за успешно приобщаване на всички в общността, а не като източник на проблеми, които трябва да се решат; цели се приобщаването и съвместната подкрепа между всички: учители, деца, ръководство, така че всички те да се чувстват добре и ценени в училищата общност, а тя да се развива и да функционира като естествена част от общността като цяло (квартала, града); успешното включване в академичния и социалния живот на училището е предпоставка за пълноценното включване в обществото.
Проектът е иновативен и за ЦПО като организация, работеща в сферата на приобщаващото образование, с това, че ще ни даде практически опит в прилагането на систематизирана методология за подкрепа на училищни екипи в изграждането на приобщаваща материална и ценностна среда в училище.

Дейности по проекта:
 • Превод на третата редакция на Индекс за приобщаване;
 • Учебна визита на двама български експерти в Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритания, и в британски училища, работещи по Индекса за приобщаване с цел наблюдение на добри практик;
 • Изграждане и поддържане на публична он-лайн платформа за публикуване на резултатите от тестването на Индекса в 10 български училища;
 • Промотиране на Индекса за приобщаване и избор на 10 училища, които да тестват методологията и инструментариума му;
 • Експертна подкрепа за тестването на методологията и инструментариума на Индекс за приобщаване в 10 български училища от страна на ЦПО и ЦИПО под формата на обучения, мониторинг, оценка и даване на препоръки;
 • Цялостен анализ на резултатите от тестването на Индекса в България;
 • Адаптиране на Индекса за българските условия и качването му за свободен достъп в он-лайн платформата;
 • Организиране на конференция в началото на проекта за представянето на проекта, промотирането на методологията и принципите на Индекса за приобщаване;
 • Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта и промотиране на он-лайн платформата и свободно достъпната адаптирана и успешно пробирана методология на Индекса;
 • Осигуряване на публичност, вкл. участие на екипа в ТВ и радио предавания и публикации в пресата и електронните медии за промотиране на Индекса и неговите принципи пред широк кръг от хора. 

Тази онлайн публикация е създадена по проект “Едно училище за всички” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ