ela-bg.eu

Детето със специални нужди и неговата безопасност

10 октомври 2014 г.
Детето със специални нужди и неговата безопасност
Няколко съвета за развиване у детето на умения за предпазване от опасни ситуации

Автор: Стефан Йорданов, 
координатор детска закрила и участие, Център за приобщаващо образование​

Един от най-разпространените митове в нашето общество е, че децата със специални нужди, тези с увреждания или с обучителни трудности са изложени на по-нисък риск от злоупотреба и насилие в сравнение с всички останали деца. Всъщност, това не е така. Децата със специални нужди имат нужда да развиват лични умения за предпазване от опасни ситуации, защото вероятността да преживеят насилие или тормоз е много сериозна и в пъти по-висока от риска за другите деца. Ето някои от причините:
 • Недостатъчни умения за комуникация.
 • Нужда от непрекъсната грижа.
 • Ограничено чувство за опасност.
 • Зависимост от тези, които полагат грижи за тях.
 • Силна нужда от внимание, привързаност и приятелство.
 • Ниско самочувствие и липса на увереност в собствените сили.
 • Страх от вероятността да не ти повярват.
 • Ограничено разбиране за пол и сексуалност.
 • Децата със специални нужди е по-вероятно да имат усещането за изолация и безпомощност. Като родител или учител на такова дете сигурно не един път сте усещали нуждата от допълнителна помощ, за да посрещнете неговите нужди и да бъдете още по-полезни и грижовни, но въпреки това от съществено значение е да окуражавате детето да бъде по-независимо и по-уверено в себе си. Колкото и да не ви се вярва, това е напълно възможно. Ето няколко полезни подхода в тази насока:
 • Окуражавайте силните страни на детето и подчертавайте значението им за него като личност.
 • Позволявайте на детето да прави избори и да взима решения, колкото и незначителни да ви изглеждат те на пръв поглед.
 • Развивайте базовите социални умения- да поздравява, да благодари и т.н.
 • Научете детето да изписва името си, да знае адреса, на който живее или телефонния номер, чрез който могат да се свържат с Вас.
 • Развивайте способността на детето да се ориентира в градски условия, да пита за посоки и да се обажда по телефона, когато ситуацията го изисква.
 • Детето трябва да разпознава чувството за лична неприкосновеност и всичките си права, произтичащи от него. Трябва да се уважава неговия избор да харесва или не харесва хората, които се грижат за личната му хигиена или го съпровождат в ежедневните му занимания. На детето трябва винаги да се обяснява кое с каква цел се прави и защо.
 • Дискутирайте с детето ситуации, който имат различни изходи. Децата със специални нужди имат потребност от правила за всяка една хипотетична ситуация, затова е от съществено значение да практикувате заедно с детето си неговото право да казва „не” при определени условия.
 • Убедете се, че детето разпознава значението на думи като „опасен”, „безопасен”, „личен”, „таен”, „непознат”, „доверие”, „право” и т.н.

Всички тези подходи изискват време, затова ги обсъдете с онези, които работят с детето и се грижат за него. Когато насоките, описани по-горе се имат предвид при обучението на детето в училище и възпитанието му вкъщи, то по-бързо ще развие своите базови умения за предпазване от ситуации, които биха били опасни за него.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ