ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование награди SAP Labs България за бизнес, подкрепящ българското образование

22.06.2018 г.
Център за приобщаващо образование награди SAP Labs България за бизнес, подкрепящ българското образование
Център за приобщаващо образование отличи SAP Labs България като бизнес със значителен принос към българското образование. Почетното място сред победителите, компанията получава за своята дарителска програма, която се изпълнява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Дарителската програмата на SAP в България се реализира в цялата страна и обхваща ученици от осем годишна възраст, през студенти до учители. Тя се състои от следните 6 програми:
1. „Знания за успех“
2. „Роботика за България“
3. Study It First
4. Meet and Code
5. „Програмирай успеха“
6. Учителски стипеднии
 
Основен фокус е качественото и ефективно образование по математика, информатика и ИТ, създаване и развитие на траен интерс на младите хора към предметите от STEM направлението (наука, технологии, инженерство и математика).
Програмата е насочена не само към деца и младежи – ученици и студенти, но и към техните преподаватели, а често и към техните родители и хората от местната общност, в която се изпълнява всяка отделна инициатива. Добавена стойност на всяка отделна инициатива е, че тя се осъществява не само с финансиране от САП, но и с активното участие на служителите на компанията, които активно доброволстват във всяко от събитията, организирани по различните програми, като ментори на учителите, на студентите, съдии в състезания, мотиватори на ученици.
 
Инициативата „Запознайте се и програмирайте“, обединила „Meet and Code“ и „Програмирай успеха“ се провежда в 25 населени места в страната и преминава под различна форма - от работилница по роботика, през лаборатория за виртуална реалност до кариерен форум за професиите, свързани с програмиране и срещи със служители на SAP Labs България по училищата. 
 
Инициативата „Роботика за България“ дава шанс да децата да придобият практически умения по програмиране. Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират  роботи, които изпълняват социално значими мисии. Децата учат чрез преживяване.  
 
В рамките на инициативата „Знания за успех“ са финансирани 51 училищни настоятелства на средни училища от 30 населени места в страната. Настоятелствата са получили подкрепада превърнат училището в място, стимулиращо желанието за учене и да приложат STEM подхода сред ученици с ограничен достъп до качествен информационен ресурс. Целта е да се вдъхнови интереса на учениците към традиционно считаните за скучни и теоретични науки.
В последното си издание, инициативата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини. Обхванатиса повече от 20 000 ученици
 
Благодарение на инициативата “Study iT First” студенти от първи курс получават възможност да се фокусират върху академичното си образование. Инициативата осигурява месечна стипендия, благодарение на което не се налага на студентите да работят. Освен възможност да посещават редовно университет, студентите придобиват работни практики по специалността в реална работна среда с личен ментор – служител в SAP Labs България.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ