ela-bg.eu

Безопасни общности

Период: Октомври 2009 - Октомври 2011 г.
Безопасни общности
Период: Октомври 2009 – Октомври 2011 г.
Финансираща организация: Фондация „Оук“

С проект „Безопасни общности“  Център за приобщаващо образование си поставя за цел създаване на работещ модел за бързо реагиране на местно ниво в четири общини при опасение или сигнал за злоупотреба с дете, базиран на международните стандарти за закрила на детето и осъществен от всички заинтересовани страни по места. Той е продължение на финансирания от фондация „Оук“ проект „Деца в безопасност“.

Неговите основни резултати са изработването на  доклад, обобщаващ  съществуващите политики и практики за закрила на детето в училища, домове, центрове и други структури, които работят директно с деца; представяне и развиване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, изграждане на единно разбиране за проблемите на закрилата на детето, обучения за въвеждане на вътрешноорганизационна политика и процедури за закрила на детето и модул за бърза реакция и взаимодействие.

Партньори на Център за приобщаващо образование по проекта са: Сдружение „Малки стъпки“, Плевен, Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив, „Самаряни“, Стара Загора и Социално консултативен център - Самоков.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ