ela-bg.eu

Обучение: Инструмент за анализ на училищната среда

25 май 2018
Обучение: Инструмент за анализ на училищната среда
Център за приобщаващо образование организира обучение на тема: Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда

ЦПО организира обучение на тема „Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда“, одобрено със заповед № РД09-1012/24.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Регистрация и програма: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-proces-na-samoocenyavane-opredelyane-na

Кога: 1 юни 2018 г.

Къде: ул. „Княз Борис I”, 133 София

Брой квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място

За кого е подходящо обучението: Учители – начален и прогимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация. Предложеният подход и инструменти се основават на принципа на работа в екип. Оптимална полза от обучението могат да извлекат групи участници от едно и също учебно заведение.

Кратко описание: Обучението акцентира върху процеса на самооценка, посредством Инструмента за анализ на училищната среда – авторски продукт на Център за приобщаващо образование. То ще подготви училищния екип за това как да извърши тази самооценка, като я структурира в четири сфери на развитие - Училищно управление, Педагогически практики, Детска закрила и Партньорство с родителите. Целта на въпросната самооценка е не толкова да отговори на външните стандарти и изисквания, колкото да систематизира и подпомогне в планирането работата на училището по начин, който да увлече различни мнения и да зададе обща споделена посока за предстоящата учебната година с фокус изграждането на приобщаваща училищна среда. Предложените инструменти и знания са приложими и в процеса на реализация на процеси, свързани с управление на качеството в образователните институции.

Какво ще научите: В рамките на обучението участниците ще получат препоръки и конкретни предложения, свързани с оптимизирането и изпълнението на процеса на самооценка с Инструмента за анализ на средата, базирани на опита и директната работа на обучителите с този инструмент в работата си с 15 училища; ще се запознаят с разбирането на Центъра за онова, което представлява приобщаващото образование в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, в рамките на който беше изработен въпросният Инструмент за самооценка и анализ на училищната среда.

Подходите в обучението провокират размисли и въпроси у участниците, свързани с установени училищни практики за вземане на решения за посоката на развитие на училището (приоритети) – кой участва в този процес, с какво, какви са аргументите за избор на един училищен приоритет пред друг, как и с какви мотиви участват учителите в подобен процес.

Задължително условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през електронния курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, който ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление, които са в основата на Инструмента за анализ на училищната среда. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено ежедневно време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/node/482/takecourse.

Обучители:

Стефка Георгиева Чинчева, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, е обучител по теми, засягащи сътрудничеството между училището и родителите, психичното здраве на учителите и подкрепата на лидерските екипи за изграждане на приобщаваща училищна среда. Тя консултира и работи терапевтично в рамките на психоаналитичната парадигма с деца и възрастни.

Десислава Колева, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, работи по теми, засягащи въвеждането на минимални стандарти за закрила на детето, детско и младежко участие, подкрепата на лидерските екипи за изграждане на сигурна и спокойна приобщаваща училищна среда

Лилия Кръстева – Пеева e Ръководител проучвания, анализи и методологии/ Мониторинг и оценка в Център за приобщаващо образование.

Местата за обучението са ограничени! В случай, че групата е запълнена, ще се свържем с Вас.

Такса и начин на плащане:
  • При заплащане на таксата преди 25.05.2018, участниците ползват отстъпка от цената на обучението и таксата е в размер на 80лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 90 лв.;
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно до 30.05.2018.


Данни за плащане по банков път:

Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда“, Име

За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ