ela-bg.eu

Открити лекции на д-р Джон Рейвънскрофт в Пловдив

4 декември 2013 г.
Открити лекции на д-р Джон Рейвънскрофт в Пловдив
На 4 декември 2013 г. от 10.30 часа в зала 322 в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, бул. България 236 ще се проведат открити лекции „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век”  и „Церебрални зрителни увреждания – мозък и зрение” от д-р Джон Рейвъскрофт, гост-лектор от Единбургския университет.
Д-р Рейвънскрофт гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование и лекциите му в Пловдив се осъществяват в партньорство с Педагогическия факултет и Университетския център за кариерно развитие на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Той е заместник-декан на Moray House School of Education към Единбургския университет,  главен редактор на Британския журнал за зрителни увреждания и водещ изследовател в редица изследвания в областта на уврежданията и бариерите пред участиет.

Лекцията „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век”  ще даде кратко описание на Шотландия и шотландската образователна система. Ще обясни основните ценности и етиката на системата за децентрализирано образование и  ще представи какво в Шотландия се разбира под качествено преподаване и какви са необходимите качества на учителя през 21 век. По време на лекцията ще бъдат обсъдени ефекта от различното качество на преподаване сред учителите, различните нива на учениците, както и влиянието на новия Закон за децата и младежите върху началната училищна педагогика. Последната част на лекцията ще засегне въздействието и важността на това учителят да бъде изследовател, като основен производител на знания, който повишава знанията на ученици и професионалисти.
Лекцията „Церебрални зрителни увреждания – мозък и зрение”  ще направи преглед на зрителната система и ще подчертае сложната взаимозависимост на мозъка и зрението. Детайлно ще разгледа развитието на зрителната система и ще обясни какво се случва, ако настъпи увреждане на някой от визуалните потоци. Ще очертае някои от типичните проблеми със зрението, които децата със церебрални зрителни увреждания(ЦЗУ) срещат, както и някои от методите и стратегиите, които родители, учители и други професионалисти използват, за да помогнат на детето със ЦЗУ. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ