ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса, посветена на Монтесори педагогика

11 април 2016
Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса, посветена на Монтесори педагогика Снимка: uni-sofia.bg
На 6 април 2016 г. Лилия Кръстева, ръководител „Мониторинг и оценка“ в Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса „Иновативно образование в България – Монтесори педагогика“, която се организира Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет и Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“. Гости на форума бяха представители на висши училища, държавни институции и неправителствени организации.
Целта на събитието бе да се представи педагогиката на Монтесори.
 
Официален гост беше Барбара Айзък, директор “Акредитация” към фондация „Montessori St. Nicholas Charity“, Лондон, Великобритания. Тя разказа как една от най-големите организации в Европа за подготовка на Монтесори педагози работи, включително чрез средствата на дистанционното обучение.
 
Представители на академичната общност, от СУ и Бургаски Университет, се спряха на мястото, което метода на Мария Монтесори заема и може да заема в подготовката на бъдещи учители днес.
 
Янка Такева от Синдиката на българските учители напомни за отговорността, която висшите училища носят за това да подготвят учителите, съобразно потребностите на децата днес.
 
Беше показан и филмът "Новото дете", който Каза дей Бамбини е направила, за да популяризира Монтесори педагогиката в България.
 
За Център за приобщаващо образование, Монтесори педагогиката е приобщаваща педагогика, тъй като основава работата с детето на уважението и свободата, както и на значението на подкрепяща среда за развитие на детето.
 
Лилия Кръстева подчерта важността училището да се организира, така че да е в подкрепа на учителя, който да работи с децата. Онова, което прави значим един или друг подход е учителя, а той не бива да остава сам.
 
Затова Център за приобщаващо образование се стреми в модела, който разработва заедно с пет училища – партньори по програма „Едно училище за всички“ да разглежда училището като система, в която освен подготовката на учителите, е важно и участието на родителите, и въвличането на управлението, както и екипната работа.
 
Програма „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и има за цел изграждането на български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.
 
Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта съмишлениците да работят не един до друг, а един с друг за общата кауза - промяна в образованието.
 
Снимка: uni-sofia.bg

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ