ela-bg.eu

Какво е образованието на 21 век?

15 декември 2014
Над 250 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха образователните политики и практическите измерения на приобщаващото образование.

На 13 декември 2014 г. в Аулата на Софийския университет се проведе международна конференция по приобщаващо образование, която беше открита от заместник-мининистъра на образованието и науката Ваня Кастрева и председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова. Конференцията бе организирана от Център за приобщаващо образование в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички". Над 250 учители, директори и специалисти от цялата страна обмениха опит и обсъждаха предизвикателствата, които срещат в ежедневната си работа.

Образователните политики днес в България е важно да отговорят на въпроса „Как може училището да бъде едно за всички деца или как се постига приобщаващото образование?“. От това имат нужда практиците – учители, директори, педагози, психолози, които работят с децата със специални образователни потребности. В рамките на конференцията „Приобщаващо образование – образованието на 21 век“ , те заявиха своята готовност да работят за ефективен модел за приобщаващо училище, който да бъде от полза на учителите, родителите и цялата общност и най-вече да се вслуша в децата.

„Ние работим с училището, а не в училището. Стремим се да бъдем партньори с учителите и директорите, за да им дадем необходимата подкрепа и сами да постигнат промяната, която искат. Опитът ни показва, че когато един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато има знанията и уменията да отговори на различните нужди в час и разполага с чувствителността да проследи резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, че помага на всички деца да постигат напредък.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.
 
Резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на ЦПО сочат, че училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности (СОП). 64% от тези родители разчитат на учителя на детето и работата на ресурсния учител. 93% от родителите на деца със СОП имат доверие на учителите (63% напълно имат доверие, 30% - донякъде). 43% от родителите на деца със специални образователни потребности общуват всяка седмица с учителите.

За активно включване на всички заинтересовани страни в обсъждането на Закона за училищното и предучилищното образование апелира и зам. мин. Ваня Кастрева. Нуждата от реформи в образователната система потвърди и Милена Дамянова. Тя подчерта желанието си за промени в закона, тъй като от забавянето и отлагането потърпевши са единствено децата.

Проф. Дъглас Чийни сподели впечатления от посещанието си в България на петте училища, партньори на ЦПО в програмата „Едно училище за всички“ във видео обръщение към гостите в залата. Той представи опита си от приобщаващите практики в САЩ и обърна внимание на значението на различните стилове на учене и преподаването в малки групи, значението на въвличането на родителите в училища, както и изграждането на силни лидерски екипи в училище.

Д-р Джон Рейвънскрофт разказа за концепцията „детето в центъра“ и фокусира вниманието на аудиторията върху това как чрез сътрудничество и работа в екип е възможно да се адресират нуждите на децата от допълнителна подкрепа. Той представи примери за подходи за обмяна на добри практики, които се прилагат в Шотландия и сподели шотландския опит за развитие на потенциала на всяко дете и постави въпроса от какъв тип образование ще имат нужда нашите деца в бъдеще.

Осигуряването на постоянна подкрепа за учителите , които работят с деца със СОП, разгледа д-р Джералдин Сканлън, психолог от Дъблинския университет. Тя акцентира върху факта, че приобщаващото образование е трансформация, защото изисква развиване и преструктуриране на училището и учебния процес. Д-р Сканлън сподели своя опит, свързан с ефективното въвеждане на философията на приемането на всички деца, независимо от вида допълнителна подкрепа, от която се нуждаят в училище.
Българските традиции в сферата на социалната интеграция и приобщаване чрез образование припомни проф. Силвя Николаева.

Всички презентации от конференцията могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se. Той събира на едно място ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности и е част от програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование си взаимодейства с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ