ela-bg.eu

Как Център за приобщаващо образование допринесе международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe да променят нагласи

8 януари 2016
Как Център за приобщаващо образование допринесе международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe да променят нагласи
Как Център за приобщаващо образование допринесе международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe да променят нагласите за закрилата на детето в България?

Стефан Йорданов, експерт „Училищна координация“ и „Детска закрила и участие“ е един от основателите на Център за приобщаващо образование. В своята статия за блога на международната мрежа Keeping Children Safe, той разказва за мотивите и свършената работа през годините за въвеждане на международните стандарти за закрила на детето на организацията  в България и как това променя положително и дългосрочно нагласите за закрила на детето.
 
След 2 години работа като експерт „Закрила на детето“ в офиса на Save the Children UK (SCUK) в България, когато програмата беше закрита през 2007 г.,от любов към това, с което се занимавахме ние основахме малка неправителствена организация, за да продължим нашата работа в областите образование и закрила на детето. Така се роди Център за приобщаващо образование (ЦПО).

През последната година на програмата ние успяхме да преведем Стандартите за закрила на детето – „Да опазим децата“ и да направим български субтитри за DVD-то към него. Ричард Пауел, който в момента е директор „Глобална закрила на детето“ в Save the Children International посети нашия офис и направи 2 обучения – едно за нашия екип и едно за представители на държавните структури като Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

Така започна всичко преди 8 години.  Системата за грижа за децата в България беше много млада. Голяма част от нежеланите деца бяха настанявани в институции и посещаваха помощни училища. Социалните работници в отделите за закрила на детето се нуждаеха от постоянна и последователна работа за изграждане на знания и умения, тъй като не бяха квалифицирани и получаваха ниски заплати. Българските неправителствени организации не виждаха нуждата от въвеждане на системи за закрила на детето.

В началото аз се чувствах смазан и в задънена улица, но  Стандартите за закрила на детето „Да опазим децата“  се оказаха страхотен източник на знание. Първият проект на ЦПО, финансиран от фондация „Оук“ имаше за цел по-добрата закрила на уязвимите деца чрез приемането и въвеждането на международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe от всички неправителствени и държавни структури в България, работещи директно с  деца. ЦПО изгради мрежа от неправителствени организации с общо разбиране за същината на закрилата на детето и подготви  14 обучители от различни неправителствени организации. Нашите партньори предадоха това знание на местните отдели за закрила на детето във всичките 28 административни райони, за да помогнат на социалните работници в тези структури да съдействат по-добре и да предприемат стъпки, за да се справят с предизвикателствата и в работата си да бъдат съзнателни за закрилата на детето.

Но оставаше  да се свърши още много работа , за да се гарантира безопасността  и закрилата на децата. В рамките на проекта стана ясно, че е изключително важно всички професионалисти на местно ниво да въвеждат системи за наемане на персонал по правилен начин, да се справят  с лошите практики  и поведение, да отговорят на въпроси за закрила на детето, когато се появят и да имат собствена система за комуникация по между си, включваща институциите за деца, дневните центрове, училищата, детските градини, отделите за закрила на детето,  детските педагогически стаи съдиите за детско и младежко правосъдие, за да се справят с предизвикателствата в работата си..
Център за приобщаващо образование разработи между 2009 и 2012 г. работен модел за правилна бърза реакция при случаи със злоупотреба на деца, основаващ се на Стандартите за закрила на детето на Keeping Children Safe за неправителствени и държавни структури, които работят с деца на местно ниво в 5 общини. През 2010 г. Държавната агенция за закрила на детето въведе мултидисциплинарен механизъм за сътрудничество и координация при случаи на злоупотреба с деца, подписан от 7 министри, който също се основаваше на международните стандарти за закрила на детето на Кeeping Children Safe.

Не можем да пренебрегнем факта, че работата по  закрила на детето прилича много на  минно поле. Когато успяхме да оценим и подобрим съществуващите политики и практики в тази област, открихме, че трябва да адаптираме инструмента за вътрешноорганизационен одит на Keeping Children Safe за българската система за закрила на детето. Като Център за приобщаващо образование ние не можехме да пренебрегнем  очевидното, а именно  , че децата със специални нужди са най-уязвимите деца в училище и са в постоянен риск от злопупотреби, неглижиране и/или психически тормоз. Все още училищата нямат достатъчно знания за важността за създаване на мерки за закрила на детето в тяхната работа. Повечето училища в България дори нямат политики за закрила на детето. От 2014 г. ЦПО интегрира части от инструмента за вътрешноорганизационен одит на Keeping Children Safe в своя инструмент за оценка на училищната среда, тъй като закрилата на детето е основна част от концепцията на ЦПО за приобщаващо училище.

Както сами можете да видите, през годините ние успяхме да използваме стандартите за закрила на детето на Keeping Children Safe и насоките за тяхното прилагане по много начини. Бих искал да мисля, че всичко, което направихме е довело до някои положителни промени в нечий живот. Какво друго можете да поискате от една работа?
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ