ela-bg.eu

Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст

Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Разработване на метод и работни инструмент, които да бъдат интегрирани в съществуващи педагогически програми

Системата GATE се състои от методология, разработена за да улесни идентифицирането и подкрепата на деца с дислексични трудности в ранна училищна възраст. Системата GATE подкрепя общообразователните учители като им дава информация за:
  • маркерите за дислексия – така че да могат да разпознават ранните признаци, които ни показват, че едно дете може да има дислексия. Това е важно, тъй като, колкото по-рано бъде идентифицирана дислексията, толкова по-рано ще бъдат приложени подходящи методи на преподаване и ще се потърси помощ от специалисти, ако това е необходимо;
  • методи на учене и преподаване – на учителите се дават примерни дейности и препоръки на какво да обърнат внимание, за да могат да преценят кога би могло да става въпрос за дислексични трудности
  • инструменти за отразяване на представянето и прогреса на учениците, така че да се осигури приемственост между предучилищната и началната училищна степен

Всички методи на GATE са взаимосвързани, подходящи са за работа в обща класна стая и имат  благоприятно влияние върху развитието на всички деца.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ