ela-bg.eu

„Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“

Период на реализация: Юли 2015 –  Март 2016 г.

Финансираща организация: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Описание на проекта:
В седемгодишната си работа с над 200 училища, Център за приобщаващо образование забеляза повсеместното наличие на феномена на нетърпимостта на база етнос, социален статус, пол, възраст. Проведохме допитване в 10 от тях, което недвусмислено потвърди неприемането на различието и наличието на тормоз и агресия сред децата, в контекста на увеличаващ се брой ученици от малцинства и с различни потребности. Поставихме си за цел да разработим проект, способстващ за създаването на микроклимат на приемане и сътрудничество между всички деца, за да се преодолее дискриминацията сред тях. Конкретно, ще създадем и приложим иновативна методология за работа с деца, базирана върху позитивния ролеви модел, която да подобри приемането и сътрудничеството между всички ученици, без значение от различията. За целта се спряхме на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Сливница – едно от училищата, в които феноменът бе най-ярко изразен. Резултатите от проекта ще бъдат:

1. Разработена методология за работа с децата в училище за преодоляване на дискриминацията и подобряване на приемането и сътрудничеството - книжка на учителя.

2. Съвместна работа между ученици с различни етнически, културен и социален произход и пол.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ