ela-bg.eu

Дънди Прешъс Металс Челопеч, наградени с отличие "Бизнес, даващ крила на българското образование"

03 октомври 2018 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч, наградени с отличие "Бизнес, даващ крила на българското образование"
Център за приобщаващо образование връчи награда „Бизнес, даващ крила на българското образование“ на Дънди Прешъс Металс Челопеч, номинирани от фондация „Заедно в час“ за работата им в посока устойчиво развитие на общностите Челопеч и Мирково, чрез подобряване на достъпа до качествено образование чрез иновативни методи на обучение и ориентирани към практиката учители.

За Дънди Прешъс Металс Челопеч устойчивото развитие на региона е приоритет, който е пряко свързан с израстването на качествено образовани млади хора. ДПМ Челопеч развива собствена гимназия и инвестицията в начално образование е значимо допълнение.

Продължаването на програмата в района за шеста поредна година и партньорството с местните заинтересовани страни спомага за мотивацията на учениците. Основните дейности през 2017г. се определят от целите, които проектът си поставя – привличане и обучение на учители по програмата в общностите Челопеч и Мирково, и повишаване на мотивацията на учениците:

-Подкрепа при реализиране на кампания на Заедно в час за привличане на кандидати за учители;
-Подкрепа на пет учители в региона през 2016/2017 учебна година;
Регулярна подкрепа на разнообразни училищни инициативи и активности;
-Подкрепа при организиране на обществено значими събития, пряко свързани с дейността на Заедно в час като благотворителни балове на различни организации и др.
-Организиране и популяризиране на проекти на учителите от Мирково и Челопеч
-В рамките на програмата в Мирково за шеста година се провежда Фестивал на науката, спечелен е и се финансира проект за 3Д принтиране и роботика, организирани са два клуба „Знам и мога“, в които учениците самостоятелно разработват и представят проекти.

За 2017 година, петима учители по програма Заедно в час са назначени и работят с близо 150 ученици в Челопеч и Мирково с подкрепата на Дънди Прешъс Металс. За изминалата учебна година, учениците бележат 20% прогрес в резултатите си, сравнени в началото и в края на учебната година. Напредъкът в резултатите на учениците се дължи на целенасочената и упорита работа на учителите по програма Заедно в час и взаимодействието с екипите в училищата-партньори, осигуряването на благоприятна среда от директорите и подкрепа за учителите.

В следствие на работата на учители по програма „Заедно в час“ в региона и подкрепата от Дънди Прешъс Металс Челопеч, ефектът е забележим сред учениците и оценен от родителите. Реализираните проекти носят признание както за самите ученици, така и за училищата и общините. За проектите се говори не само на местно ниво, но и стават повод за репортажи по национални телевизии.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ