ela-bg.eu

В 2 поредни уебинара експерти от Център за приобщаващо образование представиха практики пред специалисти от Русия, Украйна и Беларус

10 ноември 2016
В 2 поредни уебинара експерти от Център за приобщаващо образование представиха практики пред специалисти от Русия, Украйна и Беларус
По покана на руската неправителствена организация „Перспектива“ експерти от екипа на Център за приобщаващо образование водиха 2 уебинара за учители и специалисти от Русия, Украйна и Беларус.

Първият беше посветен на „Българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Едно училище за всички“ и се проведе на 1 ноември 2016 г. Лектори бяха Ива Бонева, изпълнителен директор и Димитър Лазаров, програмен директор. Представянето им разгледа три основни теми:  обзор на българската образователна система и нейното развитие през последните 25 години, историята на зараждането на идеята за приобщаващо образование  в България до момента на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, в който то се регламентира и основните проблеми на приобщаването в училищата в страната, свързани с деца с образователни потребности, деца с интелектуални затруднения, деца от етнически малцинства, деца, чийто майчин език не е български.

На 8 ноември 2016 г. се проведе вторият уебинар „Българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда: Какво представлява модела и как работи“. В него Димитър Лазаров и Александра Ангелова, координатор съдържание и електронно обучение се фокусираха върху представяне на философията, елементите и процесите на работа по Модела.

По време на двата уебинара специалистите от Център за приобщаващо образование отговаряха на множество въпроси от страна на участниците. Наяве излезе сходството между образователните системи и препятсвията  пред промяната на нагласите към приобщаващото образование и прилагането му в тези страни.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ