ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe

10 февруари 2016
Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe Обучението се проведе в офиса на ЦПО.
Център за приобщаващо образование (ЦПО) организира обучение за изграждане на капацитет с фокус вътрешноорганизационна политика за закрила на детето между 8 и 12 февруари 2016 г. в София. В него се включиха представители на Keeping Children Safe (KCS), Фондация „Траг“ Сърбия и Фондация „Оук“.

Целта на обучението беше повишаване на разбирането на принципите за закрила на детето и въвеждане на международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe; изграждане на общо разбиране за ролята на успешното регионално представителство на Keeping Children Safe; разбиране на процеса на Keeping Children Safe и Фондация „Оук“ за развитие и утвърждаване на  вътрешно организационните политики за закрила на детето; разработване на план за действие за развитие на регионалните представителства на Keeping Children Safe, организации, подкрепяни от Фондация „Оук“ и други НПО.

Участниците се включиха в тематични модули, работиха, за да идентифицират силните и слаби страни на техните организации по отношение на вътрешната им политика за закрила на детето и очертаха стъпки как тя да бъде доразвита и подобрена. Като основен извод те подчертаха необходимостта от повишаване на знанието за нуждата от по-добро вътрешно организационно структуриране на работа с деца с цел  защита на правата на децата и на специалистите, които работят с тях  и прилагане на международните стандарти за закрила на детето.

Център за приобщаващо образование е регионален представител на Keeping Children Safe за Източна Европа. В рамките на това партньорство експерти от ЦПО ще водят обучения на неправителствени организации за прилагане на международните стандарти за закрила на детето и разработване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, включително мониторинг и сертифициране.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ