ela-bg.eu

Сдружение за споделено учене ЕЛА пуска новата си обучителна онлайн платформа с 5 онлайн обучения

Сдружение за споделено учене ЕЛА пуска новата си обучителна онлайн платформа с 5 онлайн обучения
Сдружение за споделно учене ЕЛА (доскоро Център за приобщаващо образование) пуска новата си обучителна платформа e-learn.ela-bg.eu с 5 онлайн курса са учители.

Обученията са: “Запознаване с приобщаващото образование”, “Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики” , “Партньорство с родителите”, “Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ и „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“.
 
Курсът “Запознаване с приобщаващото образование” е в подкрепа на всички, които са ангажирани с образованието искат да изследват собствените си нагласи, да проверят знанията си за приобщаващото образование и да придобият нови такива.  Курсът бе пуснат за първи път през 2016 година на сайта Приобщи.се , като 2 659 човека са се записали за него, a 1 285 са го завършили. Преди включването му в новата платформа курсът бе обновен.
 
В центъра на  “Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики” е методологията за изграждане на приобщаваща среда, наречена Модел “Едно училище за всички”, и нейното прилагане в практиката. Курсът въвежда в принципите на училищното организационно развитие и промяна, които са в основата на изграждането на приобщаваща училищна среда, както и в теоретичните и практически измерения на Модела “Едно училище за всички”. Обучението за работа по Модела включва запознаване с основните принципи за успешното му прилагане и практическа работа с инструментите за въвеждането му в училище. Курсът е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда. 

Курсът “Партньорство с родителите“ има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. Той дава информация за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител, предлага психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които биха могли да улеснят ежедневната работа с родителите.
Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика, и специална педагогика.

Курсът “Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, да ги мотивират, да им помагат да растат уверени в способностите си, да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Докато изпълняват тази мисия, учителите често виждат много знаци за проблеми и затруднения. Бихме искали с този курс да улесним тяхното своевременно и правилно улавяне и разчитане. Важен аспект от процеса на учене е и емоционалното развитие на учениците. Затова в рамките на този курс е отделено специално внимание на емоционалното благополучие, както и техники, с които учителите могат да го подпомогнат. Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална педагогика. 
 
Целта на  курса „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“ е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14. Курсът дава информация как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Запознава със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и подпомага планирането на преподаването спрямо силните и слабите му страни. Отговаря на въпросите защо е важно да се насърчават учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и как могат да бъдат окуражени да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си.

Курсовете също са подходящи и за специалисти, студенти, родители и всички, които искат да обогатят знанията си по темите. Тези обучения отразяват опита на Сдружението в работата му с над 200 училища през последните 20 години, както и работата по Модел Едно училище за всички, изграден с подкрепата на Фондация Америка за България.

Курсовете са разработени от експерти в Сдружение ЕЛА и са тествани от учители и директори. Разработени са благодарение на финансовата подкрепа от Фондация "Америка за България". Курсовете, взети самостоятелно, не носят кредити, тъй като са с неприсъствена форма за обучение (според НАРЕДБА № 15 на МОН), но могат допълнително (до м. септември 2020 г.) да бъдат комбинирани с някои от присъствените ни платени обучения и по този начин учителите могат да получат кредит за преминато пълно обучение от 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. За повече информация ни пишете на office@cie-bg.eu
 
За да изберете своя или своите курсове трябва да се регистрирате на платформата. Всеки регистриран има възможност да види и демо на обученията, както и да получи повече информация за всеки курс.

Каква е цената на курсовете?

Всички курсове са на индивидуална крайна цена от 49 лв. Курсът Запознаване с приобщаващото образование е безплатен.

Как мога да се запиша?

Като се регистрирате на e-learn.ela-bg.eu и направите плащане за съответния курс.

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления
  • при записване на един потребител за повече от един курс, цената на курс е 30 лв. (-19 лв от стандартната цена за курс)

Групови пакети:
  • при записали се до 5 души от училищен екип, цената за потребител е 40 лв. (-9 лв от стандартната цена за курс)
  • при записали се между 5 и 10 души от училищен екип, цената за потребител е 35 лв. (-17 лв от стандартната цена за курс)
  • при записали се над 10 души от училищен екип, цената за потребител е 30 лв.​ (-19 лв от стандартната цена за курс)

 Влезте сега и се регистрирайте тук: https://e-learn.ela-bg.eu/
 

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ