ela-bg.eu

Четвърта изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование

20 юни 2018 г.
Четвърта изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование
Между 17 и 19 юни се проведе четвъртата изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование в с. Чифлик. След представянето на новите членове и обзор на случилото се след третата среща, Общността започна същинската си работа. Един от най-важните приоритети на Общността е взаимната подкрепа и споделяне на опит между членовете. Обсъдени бяха въпроси, свързани с намирането и заплащането на специалисти в училище, как изграждаме подкрепящи екипи и какви са възможностите, ако в съответното населено място няма специалист или бюджета на училището не позволява такъв. Пример беше даден с училището в с. Селановци – ОУ „Н.Й.Вапцаров” , което има не повече 150 ученика, но въпреки това има екип от психолог, логопед и трима ресурсни учители. Това е възможно, благодарение на екипа и директора на училището, които през годините са наложили училището като приобщаващо и деца, с нужда от допълнителна подкрепа, пътуват дори от по-големи населени места, в които също има училища. Друг пример беше даден от Разлог, където 5 училища са се обединили и са наели заедно логопед. Така всяко училище разполага с логопед един ден в седмицата.

Бяха разгледани и конкретни казуси. Екипните усилия за вникване в случаите и същевременно за поглеждането им от друга гледна точка, помогнаха на колегите, подготвили казусите, да видят къде са и да направят план за действие като се върнат в своите училища.
Основен фокус на срещата в с.Чифлик беше взаимодействието с родителите и как по-лесно и ползотворно да бъде общуването между родители и учители. Бяха споделени добри практики като Академията за родители в НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец и Компас за родители в СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, които са различни формати с една цел – сверяване на часовниците между родителите и училището за общите цели в полза на децата.

В тази връзка, Общността ще се опита да идентифицира в следващите два месеца незададените въпроси от страна на родителите към училището и да им отговори. Така се надяваме, освен да сме полезни на родителите, да дадем пример за добронамерен диалог, защото и родителите и училището имат обща цел – доброто на децата.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ