ela-bg.eu

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване
На 17-18 март 2007 г. в аула “Максима” на СУ “Св. Климент Охридски" Център за приобщаващо образование и „Спасете децата - Обединено кралство” организираха първата у нас международна конференция, посветена на приобщаващо образование. Мотото на форума беше “Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване”. Конференцията се проведе в рамките на Националната информационна кампания за приобщаващо образование в българските училища под мотото „Едно училище за всички!“, която се реализира от екипа на „Спасете децата” и Център за приобщаващо образование от 1 януари до 31 март 2007 г.

Фокусът на конференцията бяха когнитивните увреждания като дислексия, дисграфия и дискалкулия. Конференцията бе с практическа насоченост и на нея присъстваха както специалисти (логопеди, психолози, ресурсни учители), които директно работят с деца със затруднения в научаването, така и по-широк кръг учители и родители. Участниците имаха възможност да получат актуална информация по темата, която е все още твърде непозната у нас, да се запознаят с постиженията на водещи европейски експерти от Великобритания, Полша и България, с най-новите изследвания и терапии в областта, както и да обсъдят и намерят съвместни решения на конкретни проблеми при работата си с деца с обучителни трудности.

Основни лектори бяха проф. Иън Смит, председател на Асоциацията по дислексия в Уелс, проф. Ваня Матанова, председател на Българска асоциация по дислексия, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски” и проф. Джойс Харгрейв-Райт, която изнесе лекция за латералното мислене.

Проф. Джойс Харгрейв-Райт обясни в своята лекция:

«През 1989г. една 43 годишна студентка с дислексия от Аржентина, която учеше докторат във Великобритания, ми описа мислите си:

«Да се смята, че дислексията е нарушение на възможността за четене и писане, е невъзможност да се разбере същността на проблема. Дислексията, според мен, е проблем с общуването. Цял живот се опивам да разбера защо поведението ми не е угодно за околните....Хората съдят за нас според очакванията си , затова оставаме неразбрани, а нашето поведение се ръководи от начина, по който виждаме света.»


Тази гледна точка отразява и моята собствена гледна точка, че дислексията е по-скоро ‘ефективна различност’, отколкото ‘засягащ недъг’»

Ива Бонева, директор на «Спасете децата – Обединено кралство» и Център за приобщаващо образование сподели: «За нас е невъзможно да си представим какво е да си с дислексия. Тези деца са вероятно децата на бъдещето: те трудно четат и пишат, но много по-лесно, по-бързо и по-всеобхватно възприемат всяка информация, която идва по визуален или звуков път – като тази от екраните, например.»

Партньори на «Спасете децата – Обединено кралство» и Центъра за приобщаващо образование при организацията на конференцията освен Министерството на образованието и науката бяха още: СУ “Св. Климент Охридски”, FPI хотели, Конгрестехник ООД, Българската асоциация по дислексия, Логос АБВ.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ