ela-bg.eu

Стартира проект „Един за всички, всички за един“

10 юли 2015 г.
Стартира проект „Един за всички, всички за един“
 На 03.07.2015 г. Център за приобщаващо образование стартира проект „Един за всички, всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Целта на проекта е да създадем и приложим иновативна методология за работа с деца, базирана върху позитивния ролеви модел, която да подобри приемането и сътрудничеството между всички ученици, без значение от етнически, културен и социален произход и пол.
 
Повече за Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство можете да научите на:

http://www.ngogrants.bg/ 
http://eeagrants.org/
 
„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“.


 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ