ela-bg.eu

Представяне на методологията - позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище

14 декември 2015 г.
На 3 и 4 декември 2015 г. в сградата на Български червен кръст се проведе четвъртата конференция за глобално образование - „Ролята на глобалното образование за постигане на Целите за устойчиво развитие”. По време на форума, Димитър Лазаров, експерт по глобално гражданско образование от Център за приобщаващо образование, представи методологията на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище, разработена по проекта „Един за всички – всички за един“.

В работилницата присъстваха учители от различни училища в страната и хора с интерес към темата за глобалното гражданско образование. Бяха споделени впечатленията и опитът, натрупани по време на апробирането на методологията в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница. Участниците се запознаха с шестте модула, илюстриращи различни видове дискриминация и борбата с тях. Чрез примера на известни личности, бяха разяснени различните компоненти, съставящи всеки модул, и бяха демонстрирани игрите включени в тях. Присъстващите проявиха интерес към този обучителен инструмент и изразиха готовност да го използват в практиката си след публикуването му.

Проектът „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“ е  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

*Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 [http://old.cie-bg.eu/userfiles/image/logo_Norway_cropped.jpg]


 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ