ela-bg.eu

Обучение чрез преживяване – или какво е да си Махатма Ганди, Майка Тереза или дете с дислексия

25 ноември 2015 г.
На 18 и 19 ноември 2015 г. Център за приобщаващо образование проведе  обучения  в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница по  проект „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“.

В рамките на проекта учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се запознават с живота и дейността на известни личности, борили се срещу несправедливо отношение или социални стигми, като самите те биват  поставени в ситуации, които да ги провокират да разпознаят дискриминационни практики.

В първия ден от обученията учениците от пети клас, които при предишните обучения се запознаха с живота и дейността на Малала Юсуфзай и Нелсън Мандела, споделиха собствените си виждания и убеждения за равния достъп до образование на мъжете и жените и борбата с расовата дискриминация. Децата избраха различни изразни средства – рисунки, любим цитат или собствена мисъл. По време на дискусиите, учениците откриваха различниа паралели между ситуацията на дадените им ролеви модели и средата, в която живеят.

През втория ден съучениците им от 6 клас участваха в обучения, посветени на борбата с ненасилствени методи, преодоляването на предразсъдъците и приобщаването на ученици с обучителни трудности. За ролеви модели послужиха съответно Махатма Ганди, Майка Тереза, Стивън Хокинг и Алберт Айнщайн.

Децата от 5б клас бяха поставени на мястото на ученици с дислексия, като трябваше да разчетат текст, симулиращ начина на четене на деца с дислексия и след това да го препишат със залепени с тиксо пръсти. Упражнението силно ги впечатли с усилието, което полагат децата с дислексия, за да се справят.

Учениците от 5в клас, пък, проявиха изострено чувство за емпатия в игра, симулираща  помощта на Майка Тереза към страдащите хора в Индия, докато връстниците им от 6а сами можаха да се убедят във вярността на казаното от Махатма Ганди – „Не можеш да подадеш ръка свита в юмрук“.

Приложената в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ методология ще бъде популяризирана и в други региони в страната и ще бъде достъпна онлайн за свободно ползване от учители, родители и обучители.

Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

[/userfiles/files/eea%20grants%20logo.png]

*Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ