Магазин :: За нас :: Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Сдружение за споделено учене ЕЛА

1. Администратор на лични данни и приложимо право

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бл. 342, вх. Б ет. 6, ап. 25, ИД 204481647, представлявано от Таня Симеоновска – Управител. Можете да се свършете с ИРПО на електронна поща  office@cie-bg.eu или на телефон 0898 500 848.
ИРПО обработва Ваши данни в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). По силата на приложимото право, ИРПО има качеството на администратор на Вашите лични данни.  

2. Какво включва обработването на Вашите данни

Съгласно Общ регламент относно защитата на данните, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни за подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Основание за обработване на Вашите лични данни:

ИРПО обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие за обработването по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. „а“ от Общ регламент относно защитата на данните. Съгласието Ви е дадено във връзка с регистрирането на потребителски профил, с цел извършване на поръчка от онлайн магазин „Слънчица“ – https://www.cie.bg/bg/magazin/bg/magazin, управляван  от ИРПО.

4. Видове лични данни, които обработваме:

ИРПО обработва следните данни:

4.1. Данни, предоставени пряко от потребителите се събират и обработват в следните случаи:

4.2. Данни се събират автоматично при достъп до сайта https://www.cie.bg/bg/magazin по следните начини:

5. Цел на обработването на Вашите лични данни

ИРПО обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с посещението Ви на https://www.cie.bg/bg/magazin за следните цели:

6. Принципи, които съблюдаваме при обработването на Вашите лични данни

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

7. Срок на съхранение на личните Ви данни:

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Ще съхраняваме данните Ви за такъв период, за който предоставяме обученията или услугите, към които сте проявили интерес и ще ги изтрием в срок от една година от момента, в който преустановим предлагането на такива обучения или услуги. Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по ел. поща или телефон (ел. поща office@cie-bg.eu, 02/8702063), при което данните ще бъдат изтрити.

8. Достъп до данните Ви от страна на трети лица

8.1. ИРПО не разкрива данните Ви на трети лица, освен ако това се изисква по закон или за защита на правата и законните интереси на ИРПО или на трета страна.

8.2. ИРПО може да възлага на трети лица обработването и съхраняването на Вашите данни. Това може да се осъществява единствено въз основа на договор между ИРПО и обработващото данните лице. Съгласно договора, от обработващото данните лице ще се изисква също да прилага необходимите мерки за безопасност и сигурност, за да защити Вашите лични данни, както и да изтрие или върне личните данни, които обработва във връзка с договора си с ИРПО, при прекратяване или изтичане на този договор.

В случай, че лице, което обработва данни по договор с ИРПО желае да използва за тази цел подизпълнители, договорът му с ИРПО ще предвижда задължение за уведомяване на ИРПО за тях, като ИРПО  ще може да възрази срещу всеки конкретен подизпълнител. Договорът между ИРПО и обработващото данните лице ще изисква това лице да определя в договорите с подизпълнителите си същото ниво на защита на личните данни, каквито е договорило с ИРПО.

8.3. Данните Ви няма да бъдат обработвани извън Република България.

9. Вашите права при обработването на личните Ви данни

9.1. Имате право да изискате и получите от https://www.cie.bg/bg/magazin потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас чрез изпращане на съобщение до нас в свободен текст. ИРПО може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2. Имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме. Предоставянето на информация за данните е безплатно, но https://www.cie.bg/bg/magazin си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3. Имате право да поискате от ИРПО да коригира без ненужно забавяне неточности в личните данни, които се обработват за Вас.

9.4. Имате право да оттеглите съгласието за обработване на Ваши лични данни.

9.5. Имате право да поискате изтриване на Вашите данни, в случай че:

9.6. ИРПО не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

9.7. Имате право да поискате ограничаването на обработването на данните в някой от следните случаи:

9.8. По всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато обработването се основава на необходимост за изпълнението на задача от обществен интерес или е необходимо за целите на легитимните интереси на ИРПО или на трета страна. В този случай ИРПО ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, правата и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.9. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг. В случай на такова възражение, ИРПО ще прекрати обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

9.10. Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ИРПО, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на ИРПО.

9.11. Ако считате че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на българското законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg