Магазин :: Общи условия Слънчица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА HTTPS://WWW.CIE.BG/BG/MAGAZIN

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД информационни и други услуги и ресурси посредством Интернет магазина https://www.cie.bg/bg/magazin и урежда отношенията между Tърговеца и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin безплатни или платени услуги и ресурси.
 
 
І.ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. "IP Адрес" ("IP address") e уникален идентификационен номер, използван от машини, който ги идентифицира, когато изпращат и получават информация през Интернет или локална мрежа, свързващи се със страница или ресурс на потребителя, посредством интернет протокол, даващо възможност тези машини да бъдат локализирани в глобалната Интернет мрежа.
2. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост Института) е юридическо лице с ЕИК 204481647, със седалище град София и адрес на управление и кореспонденция 1000 София, ул.Княз Борис I № 133, тел.. (+359 ) 898 500 848, e-mail: t.simeonovska@cie-bg.eu, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него Интернет магазин: https://www.cie.bg/bg/magazin.
3. https://www.cie.bg/bg/magazin е интернет магазин предоставящ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ идеи и ресурси за учене и участие на децата в обучителен процес, които са описани в настоящите Общи условия.
4. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните от уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin информационни или образователни услуги, ресурси и продукти.
5. „Потребителски профил” е обособена част в https://www.cie.bg/bg/magazin, съдържаща индивидуална информация за потребителя, която е предоставена от самият него, когато се регистрира на сайта. Тази информация се съхранява и пази от https://www.cie.bg/bg/magazin и достъпът до съответния потребителски профил се осъществява посредством потребителско име (user name) и парола (password).
6. „Потребителско име” е произволно избрано от съответния потребител свободно съчетание от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://www.cie.bg/bg/magazin.
7. „Парола” е произволно избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира.
8. "Злоумишлени действия" са всякакви действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или които са причина за нанасяне вреди на лица, свързани към Интернет, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на всякакви действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен и търговски шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), умишлено изпращане на "троянски коне" или инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
9. "Електронна препратка" (link/hyperlink) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която препраща читателя към някой друг елемент от страницата или към друг информационен ресурс или обект извън страницата или сайта, които са разположени локално или в компютърна мрежа.
10. "Интернет страница" (уебстраница) е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена част от него.
11. „Търговско съобщение” е рекламно или друг вид съобщение, което има за цел да представи стока или услуга, предоставяна от физическо или юридическо лице, извършващо търговска дейност или упражняващо свободна професия.
12. „Случайно събитие” представлява непредвидено към момента на сключването на договора за предоставяне на съответната услуга обстоятелство от извънреден или форсмажорен характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 
II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
13. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД чрез магазина https://www.cie.bg/bg/magazin предоставя на всеки един ПОТРЕБИТЕЛ изброените в настоящите Общи условия услуги и продукти, като всеки един ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да спазва определените в тях правила и изисквания.
14. Всички продукти, намиращи се на интернет страницата на онлайн магазина https://www.cie.bg/bg/magazin не представляват правно обвързваща оферта съгласно разпоредбите на българското законодателство, а са част от каталог имащ описателен характер с цел да представи видовете продукти, предлагани от търговеца.
15. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД чрез електронния магазин https://www.cie.bg/bg/magazin предоставя една част от услугите без да е необходима предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Такива услуги са достъп до новини, публикации, различни информационни ресурси, изследвания, обяви и календар за предстоящи събития, електронни препратки и връзки към други сайтове, услугата „Търсене“ представляваща достъп до автоматизирано търсене на данни;
16. Използването на една част от предлаганите услуги на електронния магазин https://www.cie.bg/bg/magazin се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил, посредством потребителско име и парола. Такива услуги са поръчката и закупуването на продукти от онлайн каталога.
17. Всички отношения между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и предлаганите от Института в онлайн магазина https://www.cie.bg/bg/magazin платени услуги се уреждат от настоящите Общи условия.
 
III.ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18. При регистрацията си, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ избира свободно потребителско име и парола. В случай, че избраното потребителско име е свободно, той го получава и то служи за достъп до неговия потребителски профил, а с това му дава и възможността да използва всички услуги по т.16 от настоящите Общи условия.
19. Всяко едно потребителско име представлява уникално съчетание от букви и цифри, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност да използва всички услуги на електронния магазин https://www.cie.bg/bg/magazin изискващи регистрация. Институтът не носи отговорност за избора на потребителското име на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговото евентуално съвпадение с друго, както и за това ако то засяга права на трети лица, правото на търговско наименование или други права, които са предмет на интелектуална собственост. Паролата представлява свободно съчетание от букви и цифри, които заедно с потребителското име дава достъп на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до неговия профил и съответните услуги.
20. Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право само на един активен потребителски профил в електронният магазин https://www.cie.bg/bg/magazin. Съгласно настоящите Общи условия се забранява ПОТРЕБИТЕЛ да се регистрира под чуждо име или като използва чужда самоличност. В такъв случай, Института може да откаже регистрация на подобен ПОТРЕБИТЕЛ или да заличи вече съществуваща такава, като не носи отговорност за произтичащите от това последици.
21. Настоящите Общи условия са достъпни на адрес https://www.cie.bg/bg/magazin и се съдържат на всяка отворена страница на електронния магазин като електронна препратка. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ ползващ услугите и ресурсите на магазина https://www.cie.bg/bg/magazin декларира, че е запознат с тях, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Това се отнася и за ПОТРЕБИТЕЛ, който е непълнолетен, като с ползването или регистрацията си, той декларира съгласието и на своите родители или настойници с настоящите Общи условия.
22. За да може да ползва изброените в т.16 от настоящите Общи условия услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се регистрира предварително, като попълни формуляр в он-лайн форма, която се намира на адрес https://www.cie.bg/bg/registration. Ако регистрацията се извършва от непълнолетно лице, то декларира и съгласието на своите родители или настойници с Общите условия.
23. При извършването на регистрацията, посредством отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия на https://www.cie.bg/bg/magazin ПОТРЕБИТЕЛЯТ, прави изрично  електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така той декларира, че е запознат и е съгласен с Общите условия.
 
IV.ПРОМЕНИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
24. В случай на промяна на предлаганите услуги от онлайн магазина https://www.cie.bg/bg/magazin, допълване или промяна на услугите или продуктите, наличие на законодателни или други промени, настоящите Общи условия, могат да бъдат променени от Института. Когато бъде извършена промяна в Общите условия, „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД е длъжно да ги доведе до знанието на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, посредством публикацията им на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, като потребителят в срок от 15 дни е длъжен да се запознае с тях. В случай, че регистриран ПОТРЕБИТЕЛ изрази своето несъгласие или не приеме промените в Общите условия в указания срок, това ще доведе до автоматичното прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и прекратяване на ползваните от него услуги изискващи регистрация. В този случай „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има правото да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и да изтрие от своя сървър неговата регистрация.
 
 
V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
25. Договорът, който сключва всеки един ПОТРЕБИТЕЛ с Института поражда своето действие от момента в който той кликне на бутона „Съгласен съм с общите условия“ по отношение на продуктите, които той е заявил в „Кошница“. Това действие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ има обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката си и с това потвърждение се счита, че договорът между страните е сключен.
26. При всички случаи Института си запазва правото да направи отказ от заявената и потвърдена за изпълнение поръчка, в случай че стоките не са достъпни или са се изчерпали. Ако складовата наличност не може да бъде възстановена за една седмица, Института е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за това обстоятелство чрез съобщение на електронната поща или на посоченият при регистрацията телефонен номер. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил паричен превод преди уведомяването по сметка на търговеца, той може да избере между следните възможности: възстановяване на паричната сума в пълен размер изчакване докато стоката бъде налична или да я замести с друга поръчка.
 
 
VI.ДОСТАВКА
27. Рискът от повреждане или изгубване на стоката при доставката се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Институтът се освобождава от отговорност и не носи риск за стоката, от момента на предаването й на куриер.
28. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ получи стоката, той е длъжен да я приеме и прегледа внимателно. Всички повреди и щети, следва да бъдат докладвани незабавно на Института. Ако повредите са в резултат на транспортирането Института не носи отговорност за гаранционното обслужване или подмяната на стоката.
 
 
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има право да разглежда и поръчва обявените в интернет магазина стоки, както и да се информира за състоянието на своята поръчка.
30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати посочената цена за своята поръчка, съгласно указаният на https://www.cie.bg/bg/magazin начин.
31. Единствено и само ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за опазване на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват посредством използването на това потребителско име и парола. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ установи, че посредством неговото потребителско име се осъществява неправомерен достъп, той е длъжен веднага да уведоми за това Института. Уведомлението се извършва посредством изпращане на електронна поща на t.simeonovska@cie-bg.eu или обаждане на телефоните за контакт в работно време от 9,00 до 17,00 ч всеки ден, без събота и неделя.
32. Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва съдържанието и материалите, публикувани на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, единствено и само за лично ползване при стриктното спазване на настоящите Общи условия. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ използва, цитира или се позове на материал, публикуван на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, той е длъжен да отбележи това обстоятелство, като посочи заглавието на статията (материала), неговия автор и приложи линк, който да указва местоположението на въпросният текст на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin. Всеки, който иска да препубликува материал, от уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin е длъжен да спазва настоящите Общи условия, като освен това е длъжен първо да се свърже с редактора на https://www.cie.bg/bg/magazin (на e-mail t.simeonovska@cie-bg.eu) за получаване на изрично съгласие от страна на редактора и уговаряне на детайлите относно препубликуването
33. За всеки, който желае да осъществи медийно партньорство, като използва публикации или други материали публикувани на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin важи т.32 от настоящите Общи условия, както и задължението да се договори с медийният редактор на https://www.cie.bg/bg/magazin. като го уведоми в писмен вид за това на e-mail t.simeonovska@cie-bg.eu.
34. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен, при ползване на услугите, предоставяни от https://www.cie.bg/bg/magazin да не разполага на сървърите на уебсайта, както и да не прави обществено достояние информация от какъвто и да е вид, която:
- съдържа или призовава към насилие, включително по отношение на животни;
- противоречи или нарушава българското законодателство и настоящите Общи условия;
- представлява религиозна агитация;
- обижда или накърнява религиозни чувства и вярвания на трети лица;
- е обект на авторско или сродните му права, без изричното съгласие на носителя на това право
- е с порнографско съдържание;
- подтиква или пропагандира към извършването на терористична или друг вид античовешка дейност;
- пропагандира дискриминация основана на пол, вяра, раса, расистка или друга недемократична идеология;
35. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при използване на предоставените от уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin услуги, да не нарушава настоящите Общи условия, да не извършва каквито и да е злоумишлени действия, както и да не извършва действия, в резултат на които се зарежда нежелано от другите потребители съдържание от типа „pop up“ и други подобни.
36. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен:
- да не нарушава имуществени и неимуществени права на други физически или юридически лица;
- да обезщети както „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД, така и всички трети лица за всички претърпени имуществени и неимуществени щети, включително и всички разходи за евентуални съдебни производства, настъпили вследствие на претенции от страна на трети лица, във връзка с хипер връзки, Интернет страници или всякакъв друг софтуер или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е разположил на сървъра и я е направил достояние на всички трети лица посредством https://www.cie.bg/bg/magazin в нарушение на законите в Република България и настоящите Общи условия;
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при регистрацията си на https://www.cie.bg/bg/magazin да посочи валиден адрес, телефон, и електронна поща
37. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при използване на предоставените от уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin услуги, да не нарушава настоящите Общи условия, да не извършва каквито и да е злоумишлени действия, както и да не извършва действия, в резултат на които се зарежда нежелано от другите потребители съдържание от типа „pop up“ и други подобни.
38. Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да се откаже от използването на предоставените от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД услуги, посредством писмено заявление в свободен текст, изпратено на e-mail t.simeonovska@cie-bg.eu. От момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати регистрацията си, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, от момента, в който преустановят ползването на услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Последиците от прекратяването настъпват веднага – „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД прекратява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и има право да го заличи от сървърите си.
39. Ако ПОТРЕБИТЕЛ или трето лице счита, че друг ПОТРЕБИТЕЛ е нарушил негови авторски права или права на интелектуална собственост, той трябва да уведоми „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД в писмена форма, на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление, или по електронен път на адресът на електронната поща, който е посочен за контакти. В уведомлението трябва да са посочени точно обстоятелствата, за който се твърди че нарушават съответните права, както и лицата, които са носители на това право.
 
 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
40. С оглед разпоредбите на действащото законодателство в Република България, „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има право, но не и задължението да съхранява на своите сървъри информация и ресурси на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ и може да ги предоставя на компетентните органи, когато те са изискани по съответния законоустановен ред и се нарушават права и законни интереси на трети лица.
41. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има правото по собствена преценка да спира или ограничава достъп на всеки ПОТРЕБИТЕЛ до услугите на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, когато по преценка на Института или ако може да се направи извод от предоставена от трети лица информация, че съответният ПОТРЕБИТЕЛ използва услугите в противоречие с настоящите Общи условия, нормативни разпоредби и добрите нрави.
42. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има право да поставя по свое усмотрение на страниците на електронния магазин https://www.cie.bg/bg/magazin, включително и в съответния потребителски профил всякакви реклами, рекламни банери, електронни препратки към други сайтове, които не са под негов контрол. В този случай „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД не носи никаква отговорност както за съдържанието, така и за верността му.
43. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има право да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да сезира компетентните органи, ако съответния ПОТРЕБИТЕЛ със своето поведение нарушава действащото законодателство или настоящите Общи условия. Същото се отнася и когато „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД получи информация, даваща достатъчно основания да се счита, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите, би могло да представлява престъпление или административно нарушение. В тези случаи „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД не носи никаква отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спиране, ограничаване или модифициране  на Услугите.
44. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД предоставя за ползване от всеки един ПОТРЕБИТЕЛ услугите на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, но с оглед на обстоятелството, че са безплатни няма задължение да ги гарантира, както и че ще осигури непрекъснатост и сигурност на ползването им. С приемането на Общите условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че използването на тези услуги е на негов риск и страните се съгласяват, че Института не носи отговорност за причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
45. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има право да събира, съхранява и използва информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо от това дали са регистрирани или не на https://www.cie.bg/bg/magazin, Тази информация се използва с цел подобряване на услугите и обслужването на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ без да се нарушават законите и добрите нрави.
46. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД си запазва правото да инсталира на компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies), представляващи текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
 
IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
47. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД полага всички необходими грижи, във връзка със събирането и съхраняването на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, като се ръководи от разпоредбите на Закона за защита на личните данни и всички други нормативни актове свързани с това.
48. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД има право да събира, обработва и съхранява информация за всеки ПОТРЕБИТЕЛ, която служи за неговото идентифициране и може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и тази информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда доброволно.
49. При попълването на регистрационната форма от всеки ПОТРЕБИТЕЛ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД се задължава да обозначи кои полета от нея са задължителни и кои са с доброволен характер. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД се задължава да събира и използва информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само за целите предвидени в настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).
50. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД събира и може да използва предоставената от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация за директен маркетинг, за да им предлага стоки и услуги, за организирането на анкети и запитвания, покани за събития, включително и за изпращане на търговски съобщения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Института си запазва правото да запазва автоматично информацията, която устройството на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към негови сървъри, за да следи активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
51. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД гарантира на всеки свой ПОТРЕБИТЕЛ конфиденциалността на предоставената от тях информация включваща и лични данни. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица и органи на държавната власт, освен в случаите, когато нормативен акт или настоящите Общи условия предвиждат това.
 
 
X.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
52. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност, свързана с наличността и качеството на стоки и услуги, рекламирани или представени на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, от трети лица. Липсата на контрол от страна на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД по отношение на действията на тези трети лица не обвързва неговата отговорност за техни противоправни действия, поемането и изпълнението на задължения от тяхна страна и причинените от тях вреди.
53. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛ или трети лица вследствие на прекратена или заличена регистрация, спиране или ограничаване на някакъв вид услуга.
54. „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД не носи никаква отговорност и поради това обстоятелство не дължи каквито и да било обезщетения на лица, чиито лични данни са били използвани от други лица, за да се ползват услуги на уебсайта  https://www.cie.bg/bg/magazin.
55. С приемането на тези Общи условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ декларира че е запознат и се съгласява с възможността за евентуални смущения и прекъсвания при ползването на различните услуги, предлагани на уебсайта https://www.cie.bg/bg/magazin, и декларира, че няма да претендира никакви обезщетения от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД в тази връзка.
 
XI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
56. Електронният магазин https://www.cie.bg/bg/magazin се поддържа от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД, като цялото техническо оборудване е разположено на територията на Република България.
57. Всички спорове между страните се решават на основата на разбирателството, а в случай, че такова не бъде постигнато – по съдебен ред.
 
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД от 01.06.2017 г. и  влизат в сила от 01.06.2017 г.