ela-bg.eu

AVON обяви своята нова комуникационна платформа #stand4her, под която ще бъдат обединени усилията в подкрепа на жените

22 април 2019 г.
Днес, AVON България обяви своята нова комуникационна платформа #stand4her, под която ще бъдат обединение всички усилия в подкрепа на жените.
Събитието имаше за цел да представи плановете за действие на AVON Bulgaria и как отделните „стълбове“ на #stan4her се материализират и водят до реални резултати в България.  

Проведе се дискусия в два панела, посветени на превенция срещу рака на гърдата и насилието над жени. Център за приобщаващо образование, в партньорство с AVON България, работи по съвместен проект, който ще включи няколко етапа на интервенция с ученици в 10ти клас на тема насилието във взаимоотношенията.

С оглед на зачестилите случаи на насилие в семейна и в училищна среда, съвместната ни мисия е да увеличим ангажираността в посока превенция от насилие и предоставяне на закрила на жертвите.
За целта бе проведено национално изследване сред учениците, което имаше за цел да покаже техните нужни от информираност по темата.

Проучването беше направено през февруари 2019 г. от Прагматика, с което се затвърди необходимостта от провеждане на информационна кампания по повод насилието над жени и момичета в училища - кампания, която самите ученици посочват като необходима в момента.
 
За нас и AVON беше важно да разберем какви са нагласите на младежите по отношение на насилието, в каква посока трябва да се насочат усилията на една кампания за превенция и какви подходи да залегнат в нея.

На база проведеното проучаване става ясно, че 68.8% от запитаните
посочват, че има осезаема разлика в очакванията на хората за това какво е подходящото поведение сред обществото за момичета и за момчета. Десетокласниците заявяват,   че хората очакват да се държиш по един начин, ако си момиче и по друг – ако си момче.
Преобладаващи 36.3% от запитаните отговарят, че при неспазване на общоприетите норми за поведение на своя пол, това може да доведе тормоз и отхвърляне.
Забележителен процент от 95.5% от запитаните момичета заявяват, че има нуждата да се говори повече за насилието над жени и момичета в училищата, тъй като това е сериозна и важна тема, за която все още няма достатъчно достъпна информация.
77.9% от момчетата също подкрепят това твърдение. Десетокласниците посочват психическото насилие като най-честата форма на тормоз в училище – 50.3%, последвано от висок процент и за физическото насилие – 29%.
Пренебрегването и кибер тормоза се нареждат с почти еднакъв процент – 9.8% и 9.5%. На фона на това, 79.5% от десетокласниците твърдят, че са ставали свидетели на насилие в училище.

След анализиране на получените резултати, ще пристъпим към разработването и реализирането на редица образователни семинари в училища в столицата, а на последващ етап и в цялата страна, които ще започнат още в началото на новата учебна 2019-2020 година.
 
 
 
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ