ela-bg.eu

Какви са необходимите качества на учителя през 21 век

3 декември 2013 г.
Какви са необходимите качества на учителя през 21 век
На 3 декември 2013 г. от 11.00 в зала 45 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе лекция на тема „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век” от д-р Джон Рейвъскрофт, гост-лектор от Единбургския университет.

Д-р Рейвънскрофт гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование и лекцията му се осъществява в партньорство с "Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” към Факултета по педагогика и Факултетът по начална и преучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Тази лекция ще даде кратко описание на Шотландия и шотландската образователна система. Ще обясни основните ценности и етиката на системата за децентрализирано образование и  ще представи какво в Шотландия се разбира под качествено преподаване и какви са необходимите качества на учителя през 21 век. По време на лекцията ще бъдат обсъдени ефекта от различното качество на преподаване сред учителите, различните нива на учениците, както и влиянието на новия Закон за децата и младежите върху началната училищна педагогика. Последната част на лекцията ще засегне въздействието и важността на това учителят да бъде изследовател, като основен производител на знания, който повишава знанията на ученици и професионалисти.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ