ela-bg.eu

Изнесена среща с партньори по програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

29 януари 2018 г.
След първата успешна учебна година по програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, училищните екипи от Тетевен и Брезово, заедно с професионалистите-партньори и екипа на Център за приобщаващо образование се събраха в с. Ягода, за да обсъдят и планират близкото и далечно бъдеще.

Сесиите бяха хронологично подредени и се концентрираха последователно върху натрупания опит по време на работата от изминалата година, предстоящата работа с втория випуск шестокласници и устойчивото продължение на дейностите по Програмата. Учителите споделиха за положителните промени, които наблюдават в децата, участвали в Програмата, както и за доброто и подкрепящо сътрудничество между професионалистите и учителите, което мотивира и двете страни към учене през целия живот.

В рамките на първия ден участниците работиха съвместно по групи, формулирайки конкретни, реалистични и ангажиращи цели за предстоящите тематични занятия с учениците през втория срок. Следобедната сесия пък беше посветена на организацията на предстоящия летен лагер и в частност на формулиране на общи правила за всички. В неделния ден акцентът беше върху бъдещето на програмата след 2020 година и се генерираха идеи за активното включване и съдействие на заинтересуваните страни – училище, община, РУО, родители, НПО, професионални общности.

Основен извод от срещата е, че Програмата може да бъде устойчива във времето и широко разпространена на национално ниво, тъй като е полезна – учениците, родителите, учителите и професионалистите виждат смисъл и резултат от нея и са готови на търсят съдействие от различни заинтересовани страни, за да я продължат. Доброволният труд и логистиката биха могли да дойдат по линия на местния и национален бизнес, както и от общините, докато заплащането на учителите за отделеното допълнително време, труд и отговорност - по линия на различни национални и общински програми, както и от делегираните бюджети на училищата.

Благодарение на добре проведената среща всички поеха обратно към домовете си в добро настроение и заредени за предстоящата работна седмица.
 

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ