ela-bg.eu

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
Период на реализация:  Януари 2016 г. –  Декември 2019 г.
Финансираща организация: VELUX FONDEN, Дания

Контекст на Програмата - около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот. Учители и ученици гледат на училищното образование като на самоцел, а не като важна стъпка към личностно и професионално развитие, и по този начин го обезценяват и правят да изглежда безполезно.

Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери обричат децата на отпадане от училище още в 6-7 клас. Последствията са асоциално поведение, безработица и бедност.

Професионална ориентация рядко се предлага на българските ученици, а още по-рядко на по-малките. Държавните програми се занимават с проблема постфактум и често са насочени към младежи в гимназиален курс или такива, които вече са отпаднали от училище.

Какво правим - разработваме и прилагаме методология и инструменти за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Работим с две училища-партньори - СУ „Христо Смирненски“ в гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен.

Как - като ангажираме по-широката общност – от родители, учители, образователни институции, местни професионалисти и големи предприятия и институции да поемат споделена отговорност за прехвърляне на мост между училището и професионалния живот на децата.

Защо - в сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност. 

И както често ни казват: „Никой не ни пречи да променяме на местно ниво“, затова с натрупаните теренни знания и работещи практики ще създадем платформа, която да помага на училищата и местните предприемачи и професионалисти да обединят усилията си в мотивацията на децата да успяват.

Резултати след първата година работа на терен
 • 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на работата си по Програмата.
 • 27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата.
 • 50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата.
 • С 69% се е увеличила готовността на професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на Програмата вследствие на едногодишната им работа с децата.
 • С 20% са намалели отсъствията на децата в сравнения с броя отсъствия на същите деца предходната година.
 • С 20% са се увеличили родителите, които смятат, че е добре детето им да изготви отсега план за живота си.
 • С 9% са се увеличили родителите, които търсят индивидуален контакт с училището.
 • С 13,5% са се увеличили учителите, които търсят личен контакт с родителите.

Междинна оценка за Програмата на външен за организацията експерт:
 • Програмата засилва потенциала на училището да привлича за общи дейности местните общности; на учителите да обогатят педагогическите си умения и да проявят лидерски качества; на родителите да изоставят затвореността си и да се включат по-активно в обучението на децата си; на децата да следват мечтите си и да правят осъзнати и информирани избори. 
 • Програмата развива нагласа и умения за гражданско поведение в училищната среда.
 • Програмата насочва участниците в нея към преодоляване на предизвикателствата, нагласите и поведението, което води до застой във всяка от групите. Тя предизвиква инерцията, пасивността, затвореността, безразличието, конформизма и страха.
 • До този момент Програмата е показала резултати, които я правят подходяща за развитие в по-голям мащаб. Окончателните данни и техният анализ ще покажат конкретните стъпки за бъдещото ѝ развитие.

Бъдещето - като организация, посветена на грижата за образованието на децата и виждайки положителния ефект от Програмата, започваме да увеличаваме броя на училищата. За целта, имаме нужда от отдадени партньори, които вярват, че това, което правим има дългосрочен ефект и смисъл както за децата, така и за обществото като цяло.
Форма за заявяване интерес

Здравейте, с попълването на този формуляр Вие заявявате интереса си към Програма „Училището има смисъл“. Формулярът не е обвързващ за никоя от страните. Сдружение за споделено учене ЕЛА си запазва правото да се свърже със записалите се за допълнителна информация.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ