Входна тетрадка на учителя на първи клас

18.90 лв

Представяме ви една от най-новите публикации на Център за приобщаващо образование Входна тетрадка на учителя на първи клас.

Публикацията има за цел да подпомогне общообразователния учител в начален етап при:
  • своевременното идентифициране на конкретни трудности, които срещат неговите ученици в началото на първи клас и които могат да се превърнат в сериозни бариери пред ученето им;
  • идентифициране на силните страни на учениците;
  • планиране на конкретни мерки за подкрепа в клас;
  • проследяване на напредъка им;
  • насочване към подходящ специалист за подробна оценка на възможностите и потребностите при необходимост;
  • насочване на родителите към подходящи дейности за подкрепа у дома.

Входната тетрадка на учителя на първи клас съдържа:
  1. Входна карта за наблюдение на ученик в първи клас
  2. Форма за идентифициране на силните страни на ученика
  3. Помагало с идеи за подкрепа в клас и у дома
  4. Форма за планиране на подкрепа и проследяване на напредъка

Те са разпределени в 132 страници, формат А4.

Входна тетрадка на учителя на първи клас е разработена от екип от логопеди, специални педагози и психолози и е ревизирана от учители от партньорските училища на Център за приобщаващо образование, които са партньори по Програма „Едно училище за всички“, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Тетрадката е разработена за общообразователни учители, но би била полезна и за ресурсни учители, за студенти по начална и предучилищна педагогика и студенти по специална педагогика.

Към Входна тетрадка на учителя на първи клас сме разработили и интерактивно обучение Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап – 1-ва част. Представяне на Входна карта за наблюдение на ученик в първи клас и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа (8 ч. присъствена форма и 8 ч. дистанционна форма) и носи един квалификационен кредит.

Запознайте се и с другите тетрадки, разработени от екипа на Център за приобщаващо образование: